Praktische modaliteiten voor de melding van buitenlandse rekeningen aan het CAP

Om uw buitenlandse rekeningen aan te geven, raden we u aan gebruik te maken van de internettoepassing indien u over een elektronische identiteitskaartlezer beschikt. Wij danken u voor uw begrip.

Twee types formulieren (papier of elektronisch) laten toe om uw verplichtingen aangaande de melding van geopende rekeningen in het buitenland te vervullen. Zij slaan op:

 • ofwel de eerste melding van een rekening in het buitenland (beschikbaar sedert mei 2015);
 • ofwel de wijzigingen die de belastingplichtige wenst aan te brengen aan rekeningen die in een vorige aangifte werden gemeld (beschikbaar sedert december 2015).

Opdat de aangifte volledig en correct zou zijn, is het echter absoluut noodzakelijk dat u gebruik maakt van de verklarende nota's die werden opgesteld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, ongeacht de meldingswijze die u kiest, en dat u alle aangegeven bepalingen respecteert.

Klik hier om tot de verklarende nota's en de formulieren toegang te hebben.

Uw melding kan als volgt gebeuren:

 1. hetzij via elektronische weg. Neem alvast uw eID-kaart ter hand en verbind uw kaartlezer zodat u zich kan identificeren. Vervolgens: klik hier.

  Melding via Internet
  Opgelet! Deze toepassing laat u enkel toe nieuwe rekeningen of gegevens tot wijziging van eerder gemelde rekeningen in te brengen. U kan hiermee echter niet de databank raadplegen om uw vroegere meegedeelde informatie terug te vinden.

  De toegangsprocedure is dezelfde als deze gebruikt voor Tax-on-Web (opmerking: enkel de eID-kaart laat de verbinding toe. Het gebruik van tokens is voor het CAP niet toegelaten).

   

  De toepassing is doorlopend beschikbaar van zondag 22h30 tot zaterdag 20h00.
  Zondagvoormiddag, van 08h00 tot 12h30, is de toepassing niet beschikbaar.
  Tijdens de overige uren van het weekend kunnen, naargelang de noodwendigheden, eveneens maintenance-werken worden uitgevoerd.

  Hier vindt u meer informatie over de technische aspecten die u toelaten uw eID-kaart te gebruiken en uw buitenlandse rekeningen via elektronische weg mee te delen.

  De toepassing zal u toelaten aan uw verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit de vermelding in uw belastingaangifte dat u houder of medehouder bent van buitenlandse rekeningen.

  Om een efficiënte en beveiligde melding van uw gegevens aan het CAP te waarborgen, wordt u aangeraden dit communicatiekanaal te gebruiken.

 2. hetzij schriftelijk door de standaardformulieren te gebruiken die door de FOD Financiën werden opgesteld en die u
 • ofwel kan downloaden. Deze formulieren kunnen
  • onmiddellijk op het scherm worden ingevuld (hetgeen aangeraden wordt) en vervolgens worden afgedrukt, of
  • eerst worden afgedrukt en vervolgens met de hand worden vervolledigd

en enkel met de post verzonden worden aan het CAP op het hieronder vermeld adres.

 • ofwel bij het CAP kan aanvragen, hetzij via e-mail op het adres cap.pcc@nbb.be, hetzij schriftelijk op het hieronder vermeld adres.

Nationale Bank van België

Centraal aanspreekpunt

de Berlaimontlaan 14

1000 Brussel