Binnenlandse rekeningen en contracten melden

Wie moet melden?

Kredietkaarten

Voor binnenlandse data hoeven particulieren helemaal niets te doen.

Financiële instellingen, die in België actief zijn, zijn wettelijk verplicht om informatie over bepaalde binnenlandse rekeningen, financiële contracten gesloten in België en verrichtingen met contanten van hun cliënten die in België plaatsvinden door te geven aan het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP). Deze gegevens hebben zowel betrekking op hun in België als hun in het buitenland verblijvende cliënten (natuurlijke- en rechtspersonen). 

Informatieplichtigen

In de wetgeving worden deze financiële instellingen ‘informatieplichtigen’ genoemd. Een opsomming van wie informatieplichtig is, vindt u in onze begrippenlijst.  

De wet van 8 juli 2018 en het KB van 7 april 2019 leggen vast wat deze informatieplichtigen over hun cliënten moeten meedelen aan het CAP (voor meer info: zie onder bij 'Wat melden?'). 

Wat melden?

Doorlopend:

 • Belgische bank- en betaalrekeningen en de volmachten op deze rekeningen. Telkens moet het rekeningnummer, de rol van de cliënt (rekeninghouder of volmachtdrager) en een begin- of einddatum van de rekening worden gemeld;
 • het bestaan van bepaalde in België afgesloten financiële contracten: begin- of einddatum van de contractuele relatie met de klant en het soort contract. Het kan gaan om:
  • de verhuur van kluizen;
  • de levensverzekeringsovereenkomst die onder tak 21, 23, 25 of 26 valt (met uitzondering van overlijdensverzekeringen en van contracten afgesloten in het kader van een van de drie pijlers van het Belgisch pensioenstelsel);
  • de overeenkomst met betrekking tot beleggingsdiensten en/of nevendiensten;
  • het hypothecair krediet;
  • de verkoop of leningovereenkomst op afbetaling;
  • de leasingovereenkomst;
  • de kredietopening;
  • elke andere overeenkomst waarbij een kredietverlener geldmiddelen ter beschikking stelt van een natuurlijke persoon of van een rechtspersoon, met inbegrip van niet toegelaten debet-standen op een rekening, of zich ertoe verbindt geldmiddelen ter beschikking te stellen van een onderneming.
 • het bestaan van bepaalde uitgevoerde financiële verrichtingen waarbij contanten betrokken zijn: het type verrichting, de rol van de cliënt (de klant zelf of zijn/haar vertegenwoordiger) en de datum van de verrichting.

Periodiek:

 • het saldo van Belgische bank- en betaalrekeningen en de datum ervan (30/06/20yy of 31/12/20yy);
 • het geglobaliseerd bedrag van de volgende categorieën van financiële contracten (en de datum ervan):
  • de levensverzekeringsovereenkomst die onder tak 21, 23, 25 of 26 valt (31/12/20yy);
  • de overeenkomst met betrekking tot beleggingsdiensten en/of nevendiensten (30/06/20yy of 31/12/20yy).

 

Om de identificatie van de personen achter deze rekeningen, financiële contracten en verrichtingen met contanten mogelijk te maken, delen de informatieplichtigen ook telkens het volgende mee:

 • voor natuurlijke personen: het rijksregisternummer (of het bis-nummer) of, bij gebrek daaraan, de naam en voornaam, de geboortedatum, de geboorteplaats (facultatief) en het geboorteland;
 • voor rechtspersonen: het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of, bij gebrek daaraan, de volledige benaming, de eventuele rechtsvorm en het land van vestiging.

Sharepoint voor informatieplichtigen

Als informatieplichtige hebt u toegang tot een externe Sharepoint-omgeving met meer info over het CAP. U vindt er alle informatie over uw verplichtingen en de manier waarop u gegevens kunt meedelen.

Voor toegang tot deze externe Sharepont-omgeving is een voorafgaande inschrijving via een formulier vereist.

Meer info nodig?

Meer info over de meldingsplicht van binnenlandse rekeningen, financiële contracten en verrichtingen met contanten is ook verkrijgbaar bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, die wettelijk bevoegd is om op uw vragen te antwoorden.

Voor vragen: FOD Financiën - Contact | FOD Financiën (belgium.be)