Buitenlandse rekeningen melden

Wie moet melden?

Alle Belgische residenten moeten hun buitenlandse rekeningen rechtstreeks melden aan het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP). Deze melding moet gebeuren voor, of uiterlijk gelijktijdig, met de indiening van de aangifte in de personenbelasting van dat jaar. Ook elke latere wijziging moet door de resident steeds aan het CAP worden doorgegeven.

Deze meldingsplicht geldt voor alle buitenlandse rekeningen waarvan Belgische residenten houder of medehouder zijn.

Buitenlandse rekeningen op naam van de minderjarige kinderen van de resident(en) moeten door de beide ouders afzonderlijk aan het CAP worden meegedeeld. Deze aangifte moet gebeuren op naam van elk van de ouders (en dus niet op naam van het minderjarig kind).

Terwijl de mededeling aan het CAP slechts éénmalig is, moet het bestaan van een buitenlandse rekening jaarlijks op de fiscale aangifte vermeld worden.

Iemand die enkel en alleen volmachthouder is van een buitenlandse rekening, dient deze niet te melden aan het CAP.
 

Naar de CAP-webtoepassing

Wat melden?

Volgens het Koninklijk Besluit van 13 april 2015 moeten houders van buitenlandse rekeningen volgende gegevens aan het CAP overmaken:

 • de naam, de eerste officiële voornaam van de resident en zijn of haar identificatienummer in het Rijksregister.
  Indien de resident niet in het Rijksregister is opgenomen, moet het identificatienummer toegekend bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (het “register-bisnummer”) worden meegedeeld;
   
 • voor elke buitenlandse rekening:
  • het rekeningnummer (het IBAN-nummer wanneer dit nummer bestaat);
  • de benaming van de buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling;
  • de BIC-code van deze instelling, of haar volledig adres wanneer deze instelling geen BIC-code heeft;
  • het land waar deze rekening werd geopend;
  • het jaar waarin deze rekening werd geopend.
    
 • bij de afsluiting van elke buitenlandse rekening waarvan de resident het bestaan eerder aan het CAP heeft meegedeeld: het rekeningnummer, de naam van de financiële instelling, het land en de sluitingsdatum van de rekening.

Hoe melden?

U kan uw buitenlandse rekeningen aan het CAP melden via zowel de webtoepassing (de makkelijkste en snelste manier!) als via een schriftelijke aangifte. 

Meer info hierover vindt u op de pagina 'Hoe melden?'. 

 

Gegevens aanpassen

Alle info over het rechtzetten van eerder meegedeelde gegevens aan het CAP vindt u terug in de rubriek 'gegevens rechtzetten'. 

Enkele fictieve voorbeelden

Fictief voorbeeld 1: een resident heeft verschillende buitenlandse rekeningen

 

 • een rekening A, geopend in 2007 en afgesloten in 2021,
 • een rekening B, geopend in 2010 en afgesloten in 2014,
 • een rekening C, geopend in 2013 die momenteel nog steeds bestaat,
 • een rekening D, geopend in 2020,
 • een rekening E, geopend in 2021.

De mededeling van de gegevens aan het CAP met betrekking tot:

 • de rekeningen A, B en C had uiterlijk gelijktijdig met de aangifte van de personenbelasting (PB) voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) verricht moeten worden. Dit heeft te maken met het feit dat de eerste melding van bestaande buitenlandse rekeningen moest gebeuren tijdens het aanslagjaar 2015;
 • de rekening D, moest uiterlijk gelijktijdig met de aangifte PB voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) worden verricht;
 • de rekening E, moet uiterlijk gelijktijdig met de aangifte PB voor aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) worden verricht samen met de sluiting van rekening A.

Fictief voorbeeld 2: buitenlandse rekening op naam van een minderjarig kind dat meerderjarig wordt

 

Een buitenlandse rekening werd in 2016 op naam van een minderjarig kind geopend. Deze rekening dient elk jaar opgenomen te worden in de aangifte van de personenbelasting op naam van de ouders. Vanaf 2021 worden de inkomsten van het kind niet langer bij die van de ouders gevoegd (omdat het kind meerderjarig is).

Voor het CAP dienen beide ouders uiterlijk gelijktijdig met de aangifte van de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) afzonderlijk de rekening van het kind aan te geven op hun eigen naam. Uiterlijk gelijktijdig met de aangifte van de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021), wanneer het kind meerderjarig wordt, dienen beide ouders apart een formulier van sluiting en decumul in te vullen, waarbij in vak 2E het jaar '2020' vermeld moet worden. Het vak 2E staat voor 'laatste belastbaar tijdperk waarin de inkomsten van de kinderen gevoegd werden bij deze van de ouders'. 

Fictief voorbeeld 3: buitenlandse rekening via een wisselagent van een ander land

 

Een aandelenrekening geopend in een Parijs filiaal van een Duitse wisselagent, moet worden vermeld met het adres van de maatschappelijke zetel van de Duitse wisselagent en niet dit van het Parijse filiaal. Indien de maatschappelijke zetel niet gekend is, dient het adres te worden vermeld van de regionale zetel, van het filiaal, van het agentschap of het kantoor (waar deze rekening werd geopend).