Bescherming persoonlijke levenssfeer

CAP en persoonlijkelevenssfeer

De Nationale Bank van België (NBB) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) worden bewaard.

Zowel de Belgische als de Europese privacyregels worden strikt nageleefd. De NBB verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische en Europese regels:

Voorzorgsmaatregelen

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt door diverse voorzorgsmaatregelen gewaarborgd.

Elke persoon:

  • wordt bij het openen van een bankrekening of het afsluiten van een contract door de financiële instelling geïnformeerd over de overdracht van gegevens aan het CAP;
  • krijgt, op aanvraag, gratis en persoonlijk inzage in de gegevens die op zijn of haar naam door het CAP zijn geregistreerd;
  • kan kosteloos vragen om de verbetering of schrapping van de eigen gegevens in het CAP, indien deze foutief zouden zijn. Deze vraag moet worden gericht aan de financiële instelling die de foutieve informatie aan het CAP meedeelde.

Bovendien worden de gegevens verwijderd, waarvan de bewaartermijn van tien jaar is verstreken.

Al deze maatregelen gelden zowel voor natuurlijke- als voor rechtspersonen.

Functionaris voor gegevensbescherming

De NBB beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming ('data protection officer'). 

U kan contact opnemen met deze functionaris, bijvoorbeeld om uw rechten uit te oefenen of indien u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Email: [email protected]

De klassieke post: 
    Nationale Bank van België
    Functionaris voor gegevensbescherming
    de Berlaimontlaan 14
    1000 Brussel