Begrippenlijst van het CAP

Rekeningen geregistreerd in het CAP

 

De volgende rekeningen worden in het CAP geregistreerd: 

 • Elke rekening die door een Belgische resident bij een buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling wordt gehouden.  
 • Elke in België geopende bank- of betaalrekening die de cliënt van een financiële instelling de mogelijkheid biedt:
  • inkomsten te ontvangen;
  • contant geld af te halen of te storten, of;
  • betalingen ten gunste van derden te verrichten of in opdracht van derden te ontvangen

 

De technische definitie van het begrip 'bankrekening' luidt als volgt:

Elke specifieke onderverdeling in het boekhoudplan van een kredietinstelling die in België tot stand is gekomen ten gevolge van het sluiten van een bancaire of financiële overeenkomst met haar cliënt, alleen of gemeenschappelijk met andere personen, en die het mogelijk maakt op een individuele basis de stromen en saldi van monetaire tegoeden te registreren en op te volgen: 

 • welke door de betrokken kredietinstelling worden bewaard voor rekening van deze cliënt, alleen of samen met andere personen, of 
 • die door de betrokken kredietinstelling ter beschikking worden gesteld van deze cliënt, alleen of samen met andere personen.

Financiële contracten geregistreerd in het CAP

 

In het CAP wordt het bestaan van volgende soorten contracten geregistreerd die door een informatieplichtige in België met een cliënt, alleen of gezamenlijk met andere personen, worden gesloten:

 • hypothecaire kredieten toegekend aan een natuurlijke persoon buiten zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten;
 • verkopen op afbetaling, gesloten met een natuurlijke persoon buiten zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten;
 • leningen op afbetaling toegekend aan een natuurlijke persoon buiten zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten;
 • leasingovereenkomsten;
 • kredietopeningen toegekend aan een natuurlijke persoon buiten zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten;
 • overeenkomsten met betrekking tot beleggingsdiensten en/of nevendiensten;
 • elke andere overeenkomst, waarbij een kredietverlener geldmiddelen ter beschikking stelt van een natuurlijke- of rechtspersoon, of zich ertoe verbindt geldmiddelen ter beschikking te stellen van een onderneming onder de voorwaarde van de terugbetaling ervan op termijn;
 • verhuur van bankkluizen;
 • levensverzekeringen tak 21, 23, 25 en 26, met uitzondering van de overlijdensverzekeringen en van de contracten gesloten in het kader van een van de drie pijlers van het Belgisch pensioenstelsel. 

Financiële verrichtingen waarbij contanten betrokken zijn

 

Een financiële verrichting waarbij contanten betrokken zijn, is een van de volgende verrichtingen, wanneer ze in België plaats vindt:

 • de omwisseling van contanten tegen contanten; 
 • de aan- of verkoop van monetaire activa in edele metalen tegen contanten;
 • de uitvoering van betalingsverrichtingen en van geldovermakingen, tegen afgifte of opname van contanten door de cliënt, handelend in eigen persoon of via een lasthebber; 

Wordt door de wetgever niet beschouwd als een financiële verrichting waarbij contanten betrokken zijn:

 • de storting op de eigen bank- of betaalrekening of;
 • de afhaling van de eigen bank- of betaalrekening

van contanten door de (mede)houder van deze bank- of betaalrekening, handelend in eigen persoon of via een volmachtdrager. 

Informatiegerechtigde

 

Een beperkt aantal (rechts)personen is wettelijk gemachtigd om gegevens in het CAP te raadplegen in het kader van hun opdracht van algemeen belang.

De raadpleging kan enkel gebeuren in het kader van een strikte procedure:

 • door bepaalde ambtenaren van de FOD Financiën:
  • van de diensten die de inkomstenbelasting of de belasting over de toegevoegde waarde controleren;
  • van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A);
  • van de inningsdiensten die bedragen innen in het kader van: 
   • fiscale en niet-fiscale inkomsten;
   • de douane en accijnzen;
   • het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
   • het Wetboek der Successierechten;
   • penale boetes, verbeurdverklaring van geldsommen, gerechtskosten en bijdragen;
  • van de Administratie van de Thesaurie.
    
 • door bepaalde magistraten van de FOD Justitie:
  • de procureurs des Konings en alle magistraten die deze functie uitoefenen;
  • de onderzoeksrechters;
  • de correctionele rechtbanken en de Hoven van Beroep in strafrechterlijke zaken;
  • de magistraten van het openbaar ministerie die het strafrechterlijk uitvoeringsonderzoek voeren;
  • de door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank in het kader van een insolventieprocedure aangewezen rechter; 
  • de vrederechter in het kader van een bewindvoering over de goederen;
  • het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV);
    
 • door de Veiligheid van de Staat en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van Defensie.
   
 • door bepaalde medewerkers van de Vlaamse Belastingdienst;
   
 • door notarissen in het kader van aangiften van nalatenschap (via Fednot);
   
 • door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders op verzoek van de beslagrechter in het kader van bepaalde procedures van bewarend beslag;
   
 • door de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Informatieplichtige

 

De wetgever onderscheidt verschillende categorieën van informatieplichtigen die gegevens verplicht moeten overmaken aan het CAP:

 • de kredietinstellingen;
 • de beursvennootschappen;
 • de betalingsinstellingen;
 • de instellingen voor elektronisch geld;
 • de in België gevestigde personen die beroepshalve verrichtingen uitvoeren in contant geld;
 • de verzekeringsondernemingen;
 • de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur (financiële leasing);
 • de kredietgevers die een krediet toestaan, in het kader van hun handels- of beroepsactiviteiten;
 • Bpost. 

Daarnaast moeten ook Belgische residenten die titularis zijn van een of meerdere buitenlandse rekeningen deze rekeningen zelf rechtstreeks melden aan het CAP.