Alles over het CAP

Het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) is een register van:

 • Belgische rekeningen en financiële contracten;
 • buitenlandse rekeningen van natuurlijke personen die in België een aangifte in de personenbelasting moeten doen;
 • financiële verrichtingen waarbij contanten betrokken zijn.
 • Aangifte aan CAP uitgebreid met saldi

  Sinds begin 2022 moeten financiële instellingen die in België actief zijn, bijkomende informatie overmaken aan het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP).


Wat is het CAP

Het CAP ontstond in 2011 om fiscale fraude te bestrijden. 

Het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten werd in de loop der jaren voortdurend uitgebreid. Sinds 2013 centraliseert het CAP ook informatie over de rekeningen van Belgische residenten in het buitenland

En vanaf januari 2022 moeten financiële instellingen, die in België actief zijn, bijkomende informatie overmaken aan het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP):

 • de saldi van bank- en betaalrekeningen op 30/06 en 31/12;
 • de geglobaliseerde bedragen van beleggingscontracten en aanverwante contracten op 30/06 en 31/12; 
 • de geglobaliseerde bedragen van levensverzekeringen op 31/12.

Deze uitbreiding van de aangifteplicht gebeurde vooral in functie van de informatiebehoeften van de bevoegde instanties (de zogenaamde informatiegerechtigden) die het CAP raadplegen. In de loop der jaren werd de doelstellng van het CAP verruimd. Naast de aanpak van fiscale fraude moest het CAP ook het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere vormen van zware criminaliteit helpen bestrijden. 

De wetgever vertrouwde het beheer van het CAP toe aan de Nationale Bank van België (NBB). Dit beheer gebeurt volgens een strikt wettelijk kader en in overeenstemming met de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen. 

Het CAP maakt het mogelijk om informatie snel ter beschikking te stellen van zogenaamde informatiegerechtigden. Dit zijn overheidsinstanties, personen en instellingen met een opdracht van algemeen belang.

Informatieplichtigen

Het CAP wordt via twee kanalen ‘gevoed’:

Informatiegerechtigden

Het CAP centraliseert gegevens over alle Belgische rekeningen, bepaalde financiële contracten, financiële verrichtingen met contanten en alle buitenlandse rekeningen van Belgische residenten. Doel is om deze info snel ter beschikking te stellen van zogenaamde informatiegerechtigden. Dit zijn overheidsinstanties, personen en instellingen die de wettelijke machtiging hebben om deze gegevens op te vragen in het kader van hun opdracht van algemeen belang.

Deze informatiegerechtigden kunnen informatie uit het CAP voor verschillende doeleinden opvragen (klik op 'doeleinden' hieronder). 

Doeleinden

 • Bepaalde ambtenaren van de FOD Financiën en van de Vlaamse Belastingdienst: bij aanwijzingen van fiscale fraude én om de fiscale en niet-fiscale ontvangsten te innen;
 • Het gerecht: 
  • procureurs des Konings, onderzoeksrechters, rechters in strafzaken: om strafbare feiten te onderzoeken en te vervolgen en om het strafuitvoeringsonderzoek te doen;
  • de vrederechter in verband met de aanstelling van een bewindvoerder over de goederen;
  • de ondernemingsrechtbank in het kader van een insolventieprocedure; 
  • het 'Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring' (COIV): om een solvabiliteitsonderzoek uit te voeren voor de inning van in beslag genomen of verbeurd verklaarde bedragen.
 • De inlichtingen- en veiligheidsdiensten: de inzameling van bankgegevens in het kader van bijzondere onderzoeksmethoden;
 • De Cel voor Financiële Informatieverwerking: om te voorkomen dat het financieel systeem wordt misbruikt voor het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of voor andere vormen van zware criminaliteit;
 • De gerechtsdeurwaarders: op vraag van een beslagrechter in het kader van een vereenvoudigde procedure voor bewarend beslag op bankrekeningen;
 • Notarissen: voor de opmaak van aangiftes van nalatenschap. 

Natuurlijke- en rechtspersonen

Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen op eenvoudig verzoek hun gegevens in het CAP raadplegen.

Indien hun gegevens foutief of verouderd blijken, dan kunnen ze aan hun financiële instelling vragen om deze gegevens recht te zetten.

Bewaartermijn

De gegevens over rekeningen en financiële contracten worden tien jaar lang bewaard in het CAP.

Voor binnenlandse rekeningen, financiële contracten en verrichtingen met contanten begint deze termijn van tien jaar te lopen vanaf het moment dat de informatieplichtige aan het CAP informatie meedeelde over:

 • de afsluiting van een bank- of betaalrekening;
 • het einde van de hoedanigheid van rekeninghouder, mederekeninghouder of volmachtdrager van een bank- of betaalrekening;
 • het einde van een contractuele relatie van de informatieplichtige met betrekking tot een bepaalde categorie van financiële contracten;
 • het bestaan van een financiële transactie met contant geld.

De termijn van tien jaar voor een buitenlandse rekening begint te lopen vanaf het moment dat de buitenlandse rekening wordt afgesloten. Het is daarom des te belangrijker dat houders van buitenlandse rekeningen de afsluiting van hun rekening ook effectief melden aan het CAP.

Na afloop van de bewaartermijn van tien jaar worden de persoonsgegevens onherroepelijk uit het CAP-register geschrapt.