Aangifte aan CAP vanaf 2022 uitgebreid met saldi

Vanaf begin 2022 moeten financiële instellingen die in België actief zijn bijkomende informatie overmaken aan het Centraal Aanspreekpunt voor Rekeningen en Financiële Contracten (CAP):

  • de saldi van bank- en betaalrekeningen op 30/06 en 31/12,
  • de geglobaliseerde bedragen van beleggingscontracten en aanverwante contracten op 30/06 en 31/12, en
  • de geglobaliseerde bedragen van levensverzekeringen op 31/12.

Deze verruimde aangifteplicht past in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en zware criminaliteit en de belastingontduiking.

Rapportering

Krediet- en betaalinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, beursvennootschappen en verzekeringsmaatschappijen hebben tot uiterlijk 31 januari 2022 de tijd om volgende informatie door te geven aan het CAP:

  • de saldi van bank- en betaalrekeningen en de geglobaliseerde bedragen van beleggingscontracten en aanverwante contracten, vastgelegd op 31/12/2020, 30/06/2021 en 31/12/2021;
  • de geglobaliseerde bedragen van verzekeringscontracten, vastgelegd op 31/12/2020.

Verzekeringsmaatschappijen hebben dan weer tot uiterlijk 31 maart 2022 de tijd om de geglobaliseerde bedragen van verzekeringscontracten, vastgelegd op 31/12/2021, mee te delen aan het CAP.

Vervolgens zullen deze financiële instellingen (informatieplichtigen) deze gegevens tweemaal per jaar moeten overmaken aan het CAP: uiterlijk op 31 juli voor de toestand op 30 juni  en uiterlijk op 31 januari voor de toestand op 31 december. Voor levensverzekeringscontracten geldt als uiterste datum evenwel 31 maart (voor de toestand op 31 december).

Raadpleging

Gezien de timing om de data te rapporteren, zal het raadplegen van de saldi en geglobaliseerde bedragen ten vroegste in februari 2022 mogelijk worden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens in het CAP worden bewaard met respect voor de persoonlijke levenssfeer. Zowel de Europese als de Belgische regels ter zake worden strikt nageleefd.

Iedere persoon op wiens naam gegevens in het CAP geregistreerd zijn, mag de gegevens opvragen die op hem of haar betrekking hebben.

Context en evoluties

Het CAP centraliseert al sinds 2011 de gegevens over de rekeningen en financiële contracten in België van particulieren en bedrijven. Het beheer ervan werd aan de Nationale Bank van België (NBB) toevertrouwd. Sinds 2013 centraliseert het CAP ook informatie over de rekeningen van Belgische residenten in het buitenland.

Sinds zijn ontstaan werd het CAP voortdurend uitgebreid. Dit gebeurde in functie van de economische behoeften en de technologische ontwikkelingen. Maar ook en vooral stonden de noden centraal van de instanties die bij wet gemachtigd zijn om het CAP te consulteren in het kader van hun opdracht van algemeen belang (de ‘informatiegerechtigden’). Dit zijn onder meer de federale overheidsdiensten Financiën en Justitie, notarissen (in het kader van erfopvolgingen) en de Cel voor Financiële informatieverwerking.

Krediet- en betaalinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, beursvennootschappen, verzekeringsmaatschappijen, leasingmaatschappijen, professionele kredietgevers en Bpost zijn wettelijk verplicht informatie over binnenlandse rekeningen en financiële contracten over te maken aan het CAP. In de wetgeving worden ze omschreven als 'informatieplichtigen'.

Daarnaast dienen Belgische belastingplichtigen eveneens zelf hun buitenlandse rekeningen te melden aan het CAP.

Wettelijk kader

De verruimde aangifteplicht aan het CAP vanaf 2022 vloeit voort uit de programmawet van 20 december 2020 en het KB van 6 juni 2021.