Interne en externe verhuizingen

De NATIONALE BANK lanceert een overheidsopdracht van diensten

Beschrijving

Dossier 2017-1272 – Interne en externe verhuizingen

De volledige tekst van deze aankondiging werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 30/08/2017 referte: N°2017-527001

De kandidaat wordt verzocht zijn losbladige kandidaatstelling in te dienen

Uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen

20/10/2017

Uitsluitingscriteria

De losbladige kandidaatstelling bevat de volgende documenten:

 • een verklaring dat de inschrijver zich niet in de uitsluitingscriteria bevindt van artikel 61 à 63 van het koninklijk besluit van 18 avril 2017
 • bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van ondernemingen of het handelsregister of het handelsregister van het land:
 • de laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die ze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank.

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:

 • Criterium 1: solvabiliteit (> 20%)
 • Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1)
 • Criterium 3: eigen vermogen (positief)
 • Criterium 4: bedrijfskapitaal (positief)
 • Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande)
 • Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande)
 • Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)

De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Selectiecriteria

 • Een referentielijst van soorgelijke diensten.
 • Capaciteit om de opdracht uit te voeren in één van beide hoofdlandstalen (Nederlands of Frans).

Minimumeisen

 • Een referentielijst van soortgelijke diensten (minimum 400 gepresteerde uren per klant en per jaar) uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of e-mail van een contactpersoon en het bedrag. Minimum 2 geldige referenties.
 • De kandidaat moet over voldoende capaciteit beschikken om de opdracht uit te voeren in één van beide hoofdlandstalen (Nederlands of Frans). De kandidaat voegt een verklaring toe aan zijn aanvraag tot deelneming wat zijn capaciteit betreft om de opdracht in één van de twee talen uit te voeren.

Contactpersonen

Administratieve aspecten: Mevrouw Els Ferier
Tel: +32 2 221 23 14
Fax: +32 2 221 31 06
e-mail: els.ferier@nbb.be

Technische aspecten:  Mijnheer Danny Cosijn
Tel: +32 2 221 25 98
e-mail: danny.cosijn@nbb.be

Adres

Nationale Bank van België
Dienst Aankopen
de Berlaimontlaan, 14
1000 Brussel
e-mail: caa@nbb.be