Industriële reiniging

De Nationale Bank lanceert een overheidsopdracht van diensten

Beschrijving

Beschrijving

Dossier 2020-1636 – Industriële reiniging

Perceel 1: Reiniging van bedrijfskeukens en luchtbehandelingssystemen

Reiniging van ontvetters, afzuigmonden en dampkappen van bedrijfskeukens, van keukenafzuiginstallaties, van de bekleding van het luchtbehandelingssysteem, van de luchtkokers en van de rookcabines.

Perceel 2: Industriële reiniging, spoeling en ontstopping van riolen

Reiniging van hoogspanningslokalen, van machinekamers, van rioleringsnetwerken, van stookolietanks, van schouwen en rookkanalen, van klaarvaten van de car-wash en in de mogelijkheid verkeren om reiniging in de hoogte uit te voeren (duivenpoep, graffiti, ...).

De volledige tekst van deze aankondiging werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 01/09/2020 referte: N°2020-529776.

De inschrijver wordt verzocht het bestek te downloaden en een offerte (evenals het Uniform Europees Aanbestedingsformulier-UEA) in te dienen via het e-Tendering platform (https://enot.publicprocurement.be)

Uiterste datum voor het indienen van offertes via e-Tendering

08/10/2020 – 10h30

Uitsluitingscriteria

De offerte bevat de volgende documenten:

 • een verklaring dat de kandidaat niet onder de uitsluitingsgronden valt van artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zoals verder uitgevoerd door de artikelen 61 tot en met 64 van het KB van 18 april 2017;
 • bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of het handelsregister van het land:
 • de jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België.

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:

 • Criterium 1: solvabiliteit (> 20%)
 • Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1)
 • Criterium 3: eigen vermogen (positief)
 • Criterium 4: bedrijfskapitaal netto (positief)
 • Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande)
 • Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande)
 • Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)

De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

  Selectiecriteria

  1. VCA certificaat

  2. Voor perceel 1: Referentielijst van soortgelijke diensten

  3. Voor perceel 2: Referentielijst van soortgelijke diensten

  Minimumeisen

  1. In het bezit van een VCA* of VCA** certificaat of gelijkwaardig. Drempel: kopie van het certificaat.

  2. Voor perceel 1: Een referentielijst van soortgelijke diensten(meerjarig contract van minimum 2 jaar voor de reiniging van ontvetters, dampkappen van bedrijfskeukens, luchtbehandelingssysteem of koelingssysteem, voor een bedrag van minimum 30.000 euro per jaar) uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of e-mail van een contactpersoon en het bedrag. Minimum 2 geldige referenties. De firma's moeten een aantal referenties indienen tussen minimum 2 en maximum 5 voor perceel 1. Indien een firma een uitgebreidere referentielijst toevoegt, behoudt de Bank zich het recht voor om enkel rekening te houden met de 5 eerste referenties aangeduid in de aanvraag tot deelneming.

   Voor perceel 2: Een referentielijst van soortgelijke diensten (meerjarig contract van minimum 2 jaar voor de reiniging van hoogspanningslokalen, machinezalen, rioolnetwerken, stookolietanks of schoorstenen, voor een bedrag van minimum 30.000 euro per jaar) uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of e-mail van een contactpersoon en het bedrag. Minimum 2 geldige referenties. De firma's moeten een aantal referenties indienen tussen minimum 2 en maximum 5 voor perceel 2. Indien een firma een uitgebreidere referentielijst toevoegt, behoudt de Bank zich het recht voor om enkel rekening te houden met de 5 eerste referenties aangeduid in de aanvraag tot deelneming.

  Contact

  Nationale Bank van België
  Dienst Aankopen
  de Berlaimontlaan, 14
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 221 50 90
  E-mail: caa@nbb.be