Huur van een kantoorgebouw in Brussel

De Nationale Bank lanceert een overheidsopdracht van werken.

Beschrijving

Dossier 2020-1600 – Huur van een kantoorgebouw in Brussel

De volledige tekst van deze aankondiging werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 13/05/2020 referte : N°2020-516079.

De kandidaat wordt verzocht zijn kandidaatstelling (evenals het Uniform Europees Aanbestedingsformulier-UEA) in te dienen via het e-Tendering platform: (https://enot.publicprocurement.be).

Uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen

16/06/2020 – 17h00

Uitsluitingscriteria

De kandidaatstelling bevat de volgende documenten:

  • ueen verklaring dat de kandidaat niet onder de uitsluitingsgronden valt van artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zoals verder uitgevoerd door de artikelen 61 tot en met 64 van het KB van 18 april 2017;
  • bewijzen van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of het handelsregister van het land en van erkenning in categorie D, minimum klasse 6 (een hogere erkenning zal nodig zijn indien de waarde van de werken concreet boven de drempel van klasse 6 zou liggen) volgens de wet van 20 maart 1991 of bewijs dat de firma aan de eisen van één van deze erkenningen voldoet;
  • de jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België.

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:

  • Criterium 1: solvabiliteit (> 20%)
  • Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1)
  • Criterium 3: eigen vermogen (positief)
  • Criterium 4: bedrijfskapitaal netto (positief)
  • Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande)
  • Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande)
  • Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)

De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Selectiecriterium

1) Beschikken over de nodige rechten om één gebouw met minimum 360 werkplekken (de Bank voorziet vandaag gemiddeld 20 m² bruto kantooroppervlakte per werkplek) te kunnen verhuren in Brussel, op maximum 500 m wandelafstand (de afstand tussen de ingang aan de Berlaimontlaan 14 of Warmoesberg 61 tot aan de deur van de NBB-personeelsingang van het gebouw  gemeten via Google Maps, optie ‘voetganger’ + de gemiddelde afstand in het gebouw af te leggen tot aan de werkplekken), instapklaar tussen 01/10/2023 en 01/10/2024.

Niveau minimum

1) Bewijs van de rechten.

Contact

Nationale Bank van België
Dienst Aankopen
de Berlaimontlaan, 14
1000 Brussel

Tel.: +32 2 221 50 90

E-mail: caa@nbb.be