Toezichtsbevoegdheden en controlemaatregelen van de NBB

Disclaimer: De inhoud van deze pagina wordt momenteel herzien en zal mogelijk worden aangepast na de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.