Externe whistleblowing

Iedereen kan bij de NBB melding maken van mogelijke of feitelijke overtredingen van en inbreuken op de Belgische wetten en Europese verordeningen, met inbegrip van alle reglementaire bepalingen die voor de toepassing daarvan zijn genomen, in verband met het statuut van en het toezicht op de financiële instellingen en de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, op de naleving waarvan de NBB dient toe te zien.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de rubriek van de website van de NBB voor het melden van een inbreuk.