Opeenvolgende versies van de SWG/FT-site

Overzicht van de aanpassingen

Op 13 augustus 2020:

 • Inhoudelijke aanpassingen in de commentaar en de aanbevelingen van de NBB over de rapportering door financiële instellingen (zie punt 2 en de referentiedocumenten)
 • Toevoeging van de volgende documenten van de NBB:
  • 7 april 2020 – Mededeling NBB_2020_14 / COVID-19
  • 2 maart 2020 – Circulaire NBB_2020_006 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Op 21 februari 2020:

 • Inhoudelijke aanpassingen in de commentaar en de aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling (zie punten 3. en 4. alsook de referentiedocumenten)
  • Governance (zie punten 2.5., 3., 4. en 5. alsook de referentiedocumenten)
  • Nakoming van verplichtingen door derden (zie de punten 1. en 2.)
  • Rapportering door financiële instellingen (zie punten 1.1., 1.2. en 1.3. alsook de referentiedocumenten)
 • Toevoeging van de volgende documenten:
  • Documenten van de FAG:
   • Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems, zoals bijgewerkt in oktober 2019
   • Best Practices dated October 2019 on Beneficial Ownership for Legal Persons
   • Guidance dated June 2019 for a Risk-Based-Approach for the Virtual Assets and Virtual Assets Service Providers
  • Europese documenten:
   • ESAs Joint Guidelines dated 16 December 2019 on cooperation and information exchange between competent authorities supervising credit and financial institutions (“The AML/CFT Colleges Guidelines”)
  • Documenten van de NBB:
   • 23 januari 2020 – Mededeling NBB_2020_002 betreffende de conclusies van de horizontale analyse van een steekproef van tabellen met een overzicht van de algemene beoordeling van de risico's van witwassen van geld en/of financiering van terrorisme
   • Presentaties van de informatiesessie van 6 november 2019 betreffende de ontwikkelingen en de verwachtingen van de NBB inzake SWG/FT

Op 21 oktober 2019:

 • Inhoudelijke aanpassingen in de commentaar en de aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Governance (zie punt 4: inleiding en punt 4.1; nieuwe punten 4.6 en 4.7)
  • Interne whistleblowing (zie § 2)
  • Voorwerp van de identificatie en de identiteitsverificatie (zie punt 2.2, § 3; punt 2.3.1, § 2; punt 5)
  • Mededelingsverbod (zie punt 1, nieuwe § 3)
  • Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden (zie punt 1, § 6; punt 2.1, §§ 2 en 3; punt 5.4, § 1)
  • Rapportering door de financiële instellingen aan de NBB (zie punt 4.1)
 • Toevoeging van de volgende documenten:
  • Documenten van de FAG:
   • Aanbevelingen zoals bijgewerkt in juni 2019 (zie pagina Inleiding)
   • Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness Of AML/CFT Systems, zoals bijgewerkt in februari 2019
  • Europese documenten:
   • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/758 van 31 januari 2019 over de minimumactie en de soort bijkomende maatregelen waartoe krediet- en financiële instellingen verplicht zijn met het oog op het beperken van het WG/FT-risico in bepaalde derde landen (zie pagina Belgische moederondernemingen)
   • Verslag van 24 juli 2019 van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de beoordeling van WG/FT-risico's die van invloed zijn op de interne markt en verband houden met grensoverschrijdende activiteiten (SNRA) + bijlage (Commission Staff Working Document) (zie pagina Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling)
   • ESAs Joint Opinion dated 4 October 2019 on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector (zie pagina Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling)
   • EBA opinion dated 24 April 2019 on the nature of passport notifications regarding agents and distributors under Directive 2015/2366 (PSD2), Directive 2009/110/EC (EMD2) and Directive 2015/849 (AMLD) (zie pagina Belgische centrale contactpunten van Europese betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld)
  • Documenten van de NBB:
   • Toevoeging van de oude circulaires « Periodieke vragenlijst  » 2014_11, 2015_26 en 2015_27
   • Protocol van 17 september 2019 tot vaststelling van de modaliteiten voor de samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen de NBB en de CFI (zie pagina Nationale samenwerking)
 • Kleine aanpassingen op andere pagina’s van de SWG/FT-site.

Op 26 juni 2019:

 • Publicatie van de Engelse versie van de SWG/FT-site
 • Kleine aanpassingen in bestaande pagina’s van de SWG/FT-site.

Op 25 februari 2019:

 • Toevoeging van circulaire NBB_2019_03 van 22 februari 2019 /Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, op de volgende pagina’s:
  • Voornaamste referentiedocumenten (zie punt 1.2)
  • Rapportering door financiële instellingen (zie punt 2 van de commentaar en aanbevelingen van de NBB)
 • Aanpassingen op de volgende pagina’s:
  • Inleiding (zie punt 3 over de methodologie van de SWG/FT-site: toevoeging van de vierde alinea) 
  • Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling (zie punt 1 van de commentaar en aanbevelingen van de NBB: toevoeging van een § waarin het onderscheid tussen de algemene en individuele risicobeoordelingen nader wordt bepaald)
  • Internationale samenwerking: toevoeging van het MMoU ondertekend door de ECB en de NBB
 • Kleine aanpassingen en bijwerkingen van andere bestaande pagina’s van de SWG/FT-site

 

Op 21 december 2018:

 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Bewaring en bescherming van gegevens en documenten
  • Waakzaamheidsverplichtingen en naleving van andere wetgevingen
  • Beperking van het gebruik van contanten
  • Toezichtsbevoegdheden en controlemaatregelen van de NBB
  • Nationale samenwerking
  • Internationale samenwerking
  • Administratieve sancties
  • Strafrechtelijke sancties
 • De volgende documenten werden toegevoegd:
  • Verordening 2018/1672 van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten
  • Vijfde SWG/FT-richtlijn 2018/843 van 30 mei 2018
  • Officieuze coordinatie op 9 juli 2018 van de Vierde SWG/FT-richtlijn 2015/849 van 20 mei 2015
 • Aanpassingen op de volgende pagina’s:
  • Inleiding
  • Rapportering door financiële instellingen: vrijstellingsbeleid (zie punt 4)
  • Geldovermakingen (zie punt 3.3)
 • Kleine aanpassingen van enkele van de bestaande aanbevelingen van de NBB.

Op 29 november 2018:

 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Anonieme of genummerde rekeningen en overeenkomsten
  • Te identificeren personen
  • Tijdstip van de identificatie en de identiteitsverificatie
  • Niet-nakoming van de verplichting tot identificatie en identiteitsverificatie
  • Identiteitsverificatie tijdens de zakelijke relatie en tenuitvoerlegging van andere maatregelen dan de beëindiging van een zakelijke relatie
  • Derde landen met een hoog risico
  • Staten zonder of met een lage belasting
  • Correspondentrelaties
  • Geldovermakingen
  • Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden
  • Nakoming van verplichtingen door derden
  • Externe whistleblowing
 • De volgende documenten werden toegevoegd:
  • Structuur van de SWG/FT-website
  • Officieuze coordinatie op 30 juli 2018 van de antiwitwaswet van 18 september 2017
  • Documenten gerelateerd aan Brexit:
   • EBA Opinion dated 12 October 2017 on Brexit issues
   • EIOPA Opinion dated 11 July 2017 on supervisory convergence in light of the Brexit
  •  FATF-documenten:
   • Belgium’s 3rd Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-rating (September 2018)
   • Aanbevelingen bijgewerkt in oktober 2018
   • Guidance dated 25 October 2018 for a Risk-Based Approach for the Life Insurance Sector + Highlights
   • Guidance dated 26 October 2018 for a Risk-Based Approach for the Securities Sector + Highlights
 • Aanpassingen op de volgende pagina’s:
  • Toepassingsgebied
  • Inzake derisking: Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling; Gedragslijnen, procedures, processen en interne controlemaatregelen; individuele risicobeoordeling
 • Kleine aanpassingen van enkele van de bestaande aanbevelingen van de NBB.

Op 27 september 2018:

 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Individuele risicobeoordeling
  • Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting
  • Doorlopende waakzaamheid en opsporing van atypische feiten en verrichtingen
  • Analyse van atypische feiten en verrichtingen
  • Melding van vermoedens
  • Mededelingsverbod
  • Bescherming van de melders
  • Politiek prominente personen (PPP’s)
 • Kleine aanpassingen van enkele van de bestaande aanbevelingen van de NBB

Op 19 juni 2018:

 • Het volgende document werd toegevoegd aan de rubriek over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op de NBB website: 
  Mededeling NBB_2018_21 / Horizontale controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht van transacties die via verbonden agenten van verschillende onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters) werden verricht

Op 22 mei 2018:

 • Toepassingsgebied van de SWG/FT-site: creatie van een afzonderlijke pagina en toevoeging met betrekking tot het territorialiteitsbeginsel;
 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s: 
  • Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling
  • Organisatie en interne controle binnen de financiële instellingen:
   • Governance
   • Risicoclassificatie
   • Gedragslijnen, procedures, processen en internecontrolemaatregelen
   • Opleiding en sensibilisering
   • Interne whistleblowing
  • Organisatie en interne controle binnen de groepen:
   • Belgische moederondernemingen
   • Belgische dochterondernemingen en bijkantoren
   • Belgische centrale contactpunten van Europese betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld
  • Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen:
   • Voorwerp van de identificatie en de identiteitsverificatie
  • Toezicht uitgeoefend door de NBB
   • Rapportering door de financiële instellingen;
  • Toevoeging van deze pagina (“Opeenvolgende versies van de SWG/FT-site”).