Opeenvolgende versies van de SWG/FTP-site

Overzicht van de aanpassingen

Op 25 februari 2019:

 • Toevoeging van circulaire NBB_2019_03 van 22 februari 2019 /Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, op de volgende pagina’s:
  • Voornaamste referentiedocumenten (zie punt 1.2)
  • Rapportering door financiële instellingen (zie punt 2 van de commentaar en aanbevelingen van de NBB)
 • Aanpassingen op de volgende pagina’s:
  • Inleiding (zie punt 3 over de methodologie van de SWG/FT-site: toevoeging van de vierde alinea) 
  • Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling (zie punt 1 van de commentaar en aanbevelingen van de NBB: toevoeging van een § waarin het onderscheid tussen de algemene en individuele risicobeoordelingen nader wordt bepaald)
  • Internationale samenwerking: toevoeging van het MMoU ondertekend door de ECB en de NBB
 • Kleine aanpassingen en bijwerkingen van andere bestaande pagina’s van de SWG/FT-site

 

Op 21 december 2018:

 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Bewaring en bescherming van gegevens en documenten
  • Waakzaamheidsverplichtingen en naleving van andere wetgevingen
  • Beperking van het gebruik van contanten
  • Toezichtsbevoegdheden en controlemaatregelen van de NBB
  • Nationale samenwerking
  • Internationale samenwerking
  • Administratieve sancties
  • Strafrechtelijke sancties
 • De volgende documenten werden toegevoegd:
  • Verordening 2018/1672 van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten
  • Vijfde SWG/FT-richtlijn 2018/843 van 30 mei 2018
  • Officieuze coordinatie op 9 juli 2018 van de Vierde SWG/FT-richtlijn 2015/849 van 20 mei 2015
 • Aanpassingen op de volgende pagina’s:
  • Inleiding
  • Rapportering door financiële instellingen: vrijstellingsbeleid (zie punt 4)
  • Geldovermakingen (zie punt 3.3)
 • Kleine aanpassingen van enkele van de bestaande aanbevelingen van de NBB.

Op 29 november 2018:

 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Anonieme of genummerde rekeningen en overeenkomsten
  • Te identificeren personen
  • Tijdstip van de identificatie en de identiteitsverificatie
  • Niet-nakoming van de verplichting tot identificatie en identiteitsverificatie
  • Identiteitsverificatie tijdens de zakelijke relatie en tenuitvoerlegging van andere maatregelen dan de beëindiging van een zakelijke relatie
  • Derde landen met een hoog risico
  • Staten zonder of met een lage belasting
  • Correspondentrelaties
  • Geldovermakingen
  • Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden
  • Nakoming van verplichtingen door derden
  • Externe whistleblowing
 • De volgende documenten werden toegevoegd:
  • Structuur van de SWG/FT-website
  • Officieuze coordinatie op 30 juli 2018 van de antiwitwaswet van 18 september 2017
  • Documenten gerelateerd aan Brexit:
   • EBA Opinion dated 12 October 2017 on Brexit issues
   • EIOPA Opinion dated 11 July 2017 on supervisory convergence in light of the Brexit
  •  FATF-documenten:
   • Belgium’s 3rd Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-rating (September 2018)
   • Aanbevelingen bijgewerkt in oktober 2018
   • Guidance dated 25 October 2018 for a Risk-Based Approach for the Life Insurance Sector + Highlights
   • Guidance dated 26 October 2018 for a Risk-Based Approach for the Securities Sector + Highlights
 • Aanpassingen op de volgende pagina’s:
  • Toepassingsgebied
  • Inzake derisking: Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling; Gedragslijnen, procedures, processen en interne controlemaatregelen; individuele risicobeoordeling
 • Kleine aanpassingen van enkele van de bestaande aanbevelingen van de NBB.

Op 27 september 2018:

 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Individuele risicobeoordeling
  • Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting
  • Doorlopende waakzaamheid en opsporing van atypische feiten en verrichtingen
  • Analyse van atypische feiten en verrichtingen
  • Melding van vermoedens
  • Mededelingsverbod
  • Bescherming van de melders
  • Politiek prominente personen (PPP’s)
 • Kleine aanpassingen van enkele van de bestaande aanbevelingen van de NBB

Op 19 juni 2018:

 • Het volgende document werd toegevoegd aan de rubriek over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op de NBB website: 
  Mededeling NBB_2018_21 / Horizontale controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht van transacties die via verbonden agenten van verschillende onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters) werden verricht

Op 22 mei 2018:

 • Toepassingsgebied van de SWG/FT-site: creatie van een afzonderlijke pagina en toevoeging met betrekking tot het territorialiteitsbeginsel;
 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s: 
  • Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling
  • Organisatie en interne controle binnen de financiële instellingen:
   • Governance
   • Risicoclassificatie
   • Gedragslijnen, procedures, processen en internecontrolemaatregelen
   • Opleiding en sensibilisering
   • Interne whistleblowing
  • Organisatie en interne controle binnen de groepen:
   • Belgische moederondernemingen
   • Belgische dochterondernemingen en bijkantoren
   • Belgische centrale contactpunten van Europese betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld
  • Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen:
   • Voorwerp van de identificatie en de identiteitsverificatie
  • Toezicht uitgeoefend door de NBB
   • Rapportering door de financiële instellingen;
  • Toevoeging van deze pagina (“Opeenvolgende versies van de SWG/FT-site”).