Aanbevolen acties in geval van geloofwaardige publicaties van massale fraude of WG/FT-gevallen in de pers

In geval van geloofwaardige publicaties van massale fraude of WG/FT-gevallen in de Belgische en/of internationale pers, dienen financiële instellingen en in het bijzonder hun AMLCO deze publicaties grondig te analyseren en te evalueren of zijzelf of bepaalde cliënten of zakelijke relaties getroffen zijn door de fraude of WG/FT-gevallen.

Indien dit het geval blijkt, dienen de financiële instellingen rekening te houden met de gepubliceerde informatie bij de toepassing van hun risicogebaseerde benadering (zie de pagina Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling), waarbij zij met name de gegevens of informatie waarover zij in het kader van hun zakelijke relaties beschikken, moeten bijwerken en zij in voorkomend geval ook een nieuwe individuele risicobeoordeling dienen uit te voeren op basis van de gepubliceerde informatie (zie in het bijzonder punt 2 van de pagina Waakzaamheid ten aanzien van zakelijke relaties en occasionele verrichtingen en opsporing van atypische feiten en verrichtingen).

Voorts dienen betroffen financiële instellingen rekening houdend met de gepubliceerde informatie atypische feiten en verrichtingen op te sporen en deze te analyseren (zie de pagina’s Waakzaamheid ten aanzien van zakelijke relaties en occasionele verrichtingen en opsporing van atypische feiten en verrichtingen en Analyse van atypische feiten en verrichtingen).

Ten slotte dienen de financiële instellingen waar nodig (bijkomende) melding(en) van vermoedens te richten aan de CFI (zie de pagina Melding van vermoedens).

De NBB verzoekt financiële instellingen daarnaast om haar proactief en onverwijld op de hoogte te brengen van enige betrokkenheid bij dergelijke publicaties. Hierbij dienen de betroffen instellingen te vermelden welke specifieke acties zij in dit kader ondernemen of nog zullen ondernemen (met desgevallend vermelding van “lessons learnt”). Ook dienen zij het resultaat van de intern gevoerde onderzoeken en analyses aan de NBB mee te delen.