Opeenvolgende versies van de SWG/FT-site

Overzicht van de aanpassingen

Op 28 maart 2023:

 • Toevoeging van de volgende documenten:
  • Europese documenten:
   • Verslag van 27 oktober 2022 van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de beoordeling van WG/FT-risico's die van invloed zijn op de interne markt en verband houden met grensoverschrijdende activiteiten (SNRA) + bijlage (Commission Staff Working Document) (zie pagina Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling)
   • Richtsnoeren van de EBA van 14 juni 2022 betreffende de AMLCO-functie
  • Aanpassingen in de commentaar en de aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
   • Pagina “Governance” (punten 1.2, 2.2.1, 2.3, 2.5, 6.1 en 6.2; zie met name de nieuwe versie van het typemodel voor activiteitenverslagen van AMLCO’s in punt 2.5)
   • Pagina “Opleiding en sensibilisering van het personeel” (punt 2: nieuwe tweede alinea)
   • Pagina “Interne whistleblowing” (eerste en derde alinea)
   • Pagina “Belgische moederondernemingen” (punten 1.1 en 1.2)
   • Pagina “Nakoming van verplichtingen door derden” (punten 1.1 en 1.2, achtste alinea)
   • Pagina “Bewaring van gegevens en documenten” (punt 1)
   • Pagina “Toezichtsbevoegdheden, -maatregelen en -beleid van de NBB” (punt 2, vijfde en achtste alinea)
   • Pagina “Externe whistleblowing” (eerste alinea)

Op 24 maart 2023:

 • Vervanging van het Protocol van 17 september 2019 tot vaststelling van de modaliteiten voor de samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen de NBB en de CFI door de bijgewerkte versie van 10 maart 2023 (zie pagina Nationale samenwerking)

Op 30 januari 2023:

 • Toevoeging van de volgende documenten:
  • Circulaire NBB_2023_01 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Op 27 september 2022:

 • Toevoeging van de volgende documenten:
  • FAG:
   • Aanbevelingen zoals bijgewerkt in maart 2022
  • Europese documenten:
   • Richtsnoeren van de EBA van 16 december 2021 inzake op risico gebaseerd toezicht (Nederlandstalige versie)
 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over het volgende thema:
  • Aanbevolen acties in geval van geloofwaardige publicaties van massale fraude of WG/FT-gevallen in de pers
 • Aanpassingen in de commentaar en de aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Pagina “Governance” (punt 2.5)
  • Pagina “Doel van de identificatie en de identiteitsverificatie” (punt 2.3.2, a), paragraaf 5, punt 3.2 en punt 3.3.2)
  • Pagina “Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden” (punt 3.1.2)
  • Pagina “Rapportering door financiële instellingen” (punten 2.2, 3.1 en 3.2)
  • Pagina “Toezichtsbevoegdheden, -maatregelen en -beleid van de NBB” (punt 4)
  • Pagina “Nationale samenwerking” (punt 1)
  • Pagina “Internationale samenwerking” (punt 1).

Op 8 juni 2022 :

 • Toevoeging van de volgende documenten:
  • Document van de FAG:
   • Guidance dated March 2021 on Risk-Based Supervision
  • Europese documenten:
   • EBA Statement dated 27 April 2022 on financial inclusion in the context of the invasion of Ukraine
   • Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/229 van de Commissie van 7 januari 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening 2016/1675 van 14 juli 2016 betreffende derde landen met hoog risico
   • EBA Opinion and report dated 5 January 2022 on de-risking and its impact on access to financial services
   • EBA Guidelines dated 16 December 2021 on risk-based supervision
   • Richtsnoeren van de EBA van 16 december 2021 voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen prudentiële toezichthouders, AML/CFT-toezichthouders en financiële-inlichtingeneenheden overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU
 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over het volgende thema:
  • Waakzaamheidsverplichtingen en de-risking
 • Aanpassingen in de commentaar en de aanbevelingen van de NBB over het volgende thema:
  • Pagina “Nakoming van verplichtingen door derden” (punt 1.1, § 6)

 

In februari 2022:

 • Toevoeging van de volgende documenten van de NBB:
  • 22 februari 2022 - Circulaire NBB_2022_06 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
  • 15 februari 2022 – Circulaire NBB_2022_04 / Prudentiële verwachtingen ten aanzien van het activiteitenverslag van de AMLCO
  • 1 februari 2022 - Circulaire NBB_2022_03 / Prudentiële verwachtingen ten aanzien van “de-risking”

 

Op 21 december 2021:

 • Toevoeging van de volgende documenten:
  • Documenten van de FAG:
   • Updated Guidance dated October 2021 for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
   • Guidance dated June 2021 on proliferation financing risk assessment and mitigation
   • International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (februari 2012, bijgewerkt in juni 2021)
   • Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness Of AML/CFT Systems (februari 2013, bijgewerkt in november 2020)
  • Europese documenten:
   • Meest recente officieuze coördinatie van de Vierde SWG/FT-richtlijn 2015/849 (30 juni 2021)
   • EBA Opinion dated 3rd March 2021 on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector
   • Richtsnoeren van de EBA van 1 maart 2021 betreffende risicofactoren
  • Diverse documenten:
   • Samenwerkingsprotocol van 17 juni 2021 betreffende het platform voor publiek-private samenwerking ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (“AML-platform”)
 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over het volgende thema:
  • Nieuwe instellingen
 • Aanpassingen in de commentaar en de aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Pagina “Governance” (punten 3 en 5)
  • Pagina “Beperking van het gebruik van contanten”
  • Pagina “Rapportering door financiële instellingen” (punt 4.1)
  • Pagina “Nationale samenwerking” (toevoeging van de laatste alinea)
 • Kleine aanpassingen in andere pagina’s van de SWG/FT-site.

 

Op 29 juni 2021:

 • Toevoeging van het volgende document van de NBB:
  • Toevoeging van de meest recente officieuze coördinatie van de antiwitwaswet van 18 september 2017 (06/2020)

 

Op 14 juni 2021:

 • Toevoeging van het volgende document van de NBB:
  • 8 juni 2021 – Circulaire NBB_2021_12 / Verplichtingen tot waakzaamheid ten aanzien van repatriëringen van geldmiddelen uit het buitenland en inaanmerkingneming van de fiscale regularisatieprocedures bij de toepassing van de antiwitwaswet

 

Op 17 maart 2021:

 • Toevoeging van het volgende document van de NBB:
  • 9 maart 2021 – Circulaire NBB_2021_007 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

 

Op 4 maart 2021:

 • Aanpassingen als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 2020:
  • Toevoeging van de meest recente officieuze coördinatie van de antiwitwaswet van 18 september 2017
  • Vervanging, op elke pagina, van de verwijzingen naar de bepalingen van de antiwitwaswet en van het antiwitwasreglement van de NBB door een link naar de officieuze coördinatie van de wet en naar het reglement
  • Vervanging, op elke pagina, van de rubriek “Memorie van toelichting van de antiwitwaswet” door een verwijzing naar de voorbereidende werkzaamheden van de relevante wetten tot wijziging van de antiwitwaswet op de pagina “Voornaamste referentiedocumenten”
  • Andere inhoudelijke aanpassingen in de commentaar en de aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
   • Inleiding (zie punt 3)
   • Toepassingsgebied (zie §§ 1 en 3)
   • Definities
   • Governance (zie punten 2.3 en 5.6)
   • Gedragslijnen, procedures, processen en internecontrolemaatregelen (zie punten 2.2.2.A.2 en 2.2.5) 
   • Belgische moederondernemingen (zie punten 2.2.3, 2.2.4, 2.3 en 3.2)
   • Nakoming van verplichtingen door derden (zie punt 2.2.3)
   • Anonieme of genummerde rekeningen, kluizen en overeenkomsten (zie punt 1)
   • Te identificeren personen (zie punten 2.2 en 2.3)
   • Doel van de identificatie en de identiteitsverificatie (zie inleiding; punten 1, 2.3.2, 3.3.2 en 5)
   • Tijdstip van de identificatie en de identiteitsverificatie (zie punten 2.2.2 en 2.2.3)
   • Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting (zie punten 1.1, 2.2 en 2.3)
   • Waakzaamheid ten aanzien van zakelijke relaties en occasionele verrichtingen en opsporing van atypische feiten en verrichtingen (zie inleidende §§, punten 1.1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.3 en 4)
   • Correspondentrelaties (zie punt 3, eerste en derde alinea; punt 4)
   • Politiek prominente personen (PPP’s) (zie punten 1.1, 1.2, 3, 3.1 en 4)
   • Waakzaamheidsverplichtingen en naleving van andere wetgevingen (zie punt 2)
   • Analyse van atypische feiten en verrichtingen (zie punten 2.1.1.A; 2.1.1.B, § 2 en toevoeging van een § 3; punt 2.2, negende alinea)
   • Melding van vermoedens (zie punt 2.1, eerste alinea, 2.2, 2.5.1, eerste alinea)
   • Bescherming van de melders (toevoeging van een punt 3)
   • Bewaring van gegevens en documenten (schrapping van punt 2 over de bescherming van persoonsgegevens; dit onderwerp wordt voortaan behandeld op een afzonderlijke pagina over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens)
   • Beperking van het gebruik van contanten (zie punt 2.1.1.c; toevoeging van de laatste alinea van punt 2.1.2; punt 2.2; toevoeging van een punt 2.3) 
   • Toezichtsbevoegdheden, -maatregelen en -beleid van de NBB (zie punten 1 en 2)
   • Nationale samenwerking (zie toevoeging § 1 en punt 1; punt 2)
   • Internationale samenwerking (zie toevoeging § 1 en punt 1; punt 2)
   • Administratieve sancties
   • Strafrechtelijke sancties (toevoeging van de laatste alinea).
  • Kleine aanpassingen:
   • Aanpassing van verwijzingen naar wettelijke en reglementaire bepalingen
   • Vervanging van het begrip “bestendige/doorlopende waakzaamheid” door “waakzaamheid ten aanzien van zakelijke relaties en occasionele verrichtingen”
 • Andere wijzigingen:
  • Pagina “Mededelingsverbod” (zie punt 2.3; toevoeging punt 2.4)
  • Pagina “Geldovermakingen” (zie punt 2.2)
  • Pagina “Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden” (zie punt 2.3)
  • Pagina “Toezichtsbevoegdheden, -maatregelen en -beleid van de NBB” (zie punt 3; toevoeging van het risicogebaseerd toezichtsbeleid in punt 4)
  • Toevoeging van een link naar de “AML Q&A Tool” van de EBA (pagina “Andere nuttige links”)
  • Toevoeging van de volgende documenten:
   • Sectorale beoordeling van de witwasrisico’s in de Belgische financiële sector die onder de toezichtsbevoegdheid van de Nationale Bank van België valt (versie van 8 september 2020)
   • Mededeling NBB_2020_50 van 22 december 2020 over de toepassing van Europese Verordening 2015/847 betreffende geldovermakingen op overmakingen naar het Verenigd Koninkrijk
   • Mededeling NBB_2020_36 van 15 september 2020 betreffende de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
   • Richtsnoeren van de CFI van 15 augustus 2020 voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten met betrekking tot de melding van informatie aan de CFI
   • Aanbevelingen van de FAG (bijgewerkt in oktober 2020)
   • BCBS Guidelines dated January 2014 on Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (revised in July 2020)
   • Verordening 2015/847 van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (officieuze coördinatie 1 januari 2020)
  • Kleine aanpassingen in andere pagina’s van de SWG/FT-site.

 

Op 13 augustus 2020:

 • Inhoudelijke aanpassingen in de commentaar en de aanbevelingen van de NBB over de rapportering door financiële instellingen (zie punt 2 en de referentiedocumenten)
 • Toevoeging van de volgende documenten van de NBB:
  • 7 april 2020 – Mededeling NBB_2020_14 / COVID-19
  • 2 maart 2020 – Circulaire NBB_2020_006 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Op 21 februari 2020:

 • Inhoudelijke aanpassingen in de commentaar en de aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling (zie punten 3. en 4. alsook de referentiedocumenten)
  • Governance (zie punten 2.5., 3., 4. en 5. alsook de referentiedocumenten)
  • Nakoming van verplichtingen door derden (zie de punten 1. en 2.)
  • Rapportering door financiële instellingen (zie punten 1.1., 1.2. en 1.3. alsook de referentiedocumenten)
 • Toevoeging van de volgende documenten:
  • Documenten van de FAG:
   • Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems, zoals bijgewerkt in oktober 2019
   • Best Practices dated October 2019 on Beneficial Ownership for Legal Persons
   • Guidance dated June 2019 for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
  • Europese documenten:
   • ESAs Joint Guidelines dated 16 December 2019 on cooperation and information exchange between competent authorities supervising credit and financial institutions (“The AML/CFT Colleges Guidelines”)
  • Documenten van de NBB:
   • 23 januari 2020 – Mededeling NBB_2020_002 betreffende de conclusies van de horizontale analyse van een steekproef van tabellen met een overzicht van de algemene beoordeling van de risico's van witwassen van geld en/of financiering van terrorisme
   • Presentaties van de informatiesessie van 6 november 2019 betreffende de ontwikkelingen en de verwachtingen van de NBB inzake SWG/FT

Op 21 oktober 2019:

 • Inhoudelijke aanpassingen in de commentaar en de aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Governance (zie punt 4: inleiding en punt 4.1; nieuwe punten 4.6 en 4.7)
  • Interne whistleblowing (zie § 2)
  • Voorwerp van de identificatie en de identiteitsverificatie (zie punt 2.2, § 3; punt 2.3.1, § 2; punt 5)
  • Mededelingsverbod (zie punt 1, nieuwe § 3)
  • Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden (zie punt 1, § 6; punt 2.1, §§ 2 en 3; punt 5.4, § 1)
  • Rapportering door de financiële instellingen aan de NBB (zie punt 4.1)
 • Toevoeging van de volgende documenten:
  • Documenten van de FAG:
   • Aanbevelingen zoals bijgewerkt in juni 2019 (zie pagina Inleiding)
   • Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness Of AML/CFT Systems, zoals bijgewerkt in februari 2019
  • Europese documenten:
   • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/758 van 31 januari 2019 over de minimumactie en de soort bijkomende maatregelen waartoe krediet- en financiële instellingen verplicht zijn met het oog op het beperken van het WG/FT-risico in bepaalde derde landen (zie pagina Belgische moederondernemingen)
   • Verslag van 24 juli 2019 van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de beoordeling van WG/FT-risico's die van invloed zijn op de interne markt en verband houden met grensoverschrijdende activiteiten (SNRA) + bijlage (Commission Staff Working Document) (zie pagina Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling)
   • ESAs Joint Opinion dated 4 October 2019 on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector (zie pagina Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling)
   • EBA opinion dated 24 April 2019 on the nature of passport notifications regarding agents and distributors under Directive 2015/2366 (PSD2), Directive 2009/110/EC (EMD2) and Directive 2015/849 (AMLD) (zie pagina Belgische centrale contactpunten van Europese betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld)
  • Documenten van de NBB:
   • Toevoeging van de oude circulaires « Periodieke vragenlijst  » 2014_11, 2015_26 en 2015_27
   • Protocol van 17 september 2019 tot vaststelling van de modaliteiten voor de samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen de NBB en de CFI (zie pagina Nationale samenwerking)
 • Kleine aanpassingen op andere pagina’s van de SWG/FT-site.

Op 26 juni 2019:

 • Publicatie van de Engelse versie van de SWG/FT-site
 • Kleine aanpassingen in bestaande pagina’s van de SWG/FT-site.

Op 25 februari 2019:

 • Toevoeging van circulaire NBB_2019_03 van 22 februari 2019 /Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, op de volgende pagina’s:
  • Voornaamste referentiedocumenten (zie punt 1.2)
  • Rapportering door financiële instellingen (zie punt 2 van de commentaar en aanbevelingen van de NBB)
 • Aanpassingen op de volgende pagina’s:
  • Inleiding (zie punt 3 over de methodologie van de SWG/FT-site: toevoeging van de vierde alinea) 
  • Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling (zie punt 1 van de commentaar en aanbevelingen van de NBB: toevoeging van een § waarin het onderscheid tussen de algemene en individuele risicobeoordelingen nader wordt bepaald)
  • Internationale samenwerking: toevoeging van het MMoU ondertekend door de ECB en de NBB
 • Kleine aanpassingen en bijwerkingen van andere bestaande pagina’s van de SWG/FT-site

 

Op 21 december 2018:

 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Bewaring en bescherming van gegevens en documenten
  • Waakzaamheidsverplichtingen en naleving van andere wetgevingen
  • Beperking van het gebruik van contanten
  • Toezichtsbevoegdheden en controlemaatregelen van de NBB
  • Nationale samenwerking
  • Internationale samenwerking
  • Administratieve sancties
  • Strafrechtelijke sancties
 • De volgende documenten werden toegevoegd:
  • Verordening 2018/1672 van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten
  • Vijfde SWG/FT-richtlijn 2018/843 van 30 mei 2018
  • Officieuze coordinatie op 9 juli 2018 van de Vierde SWG/FT-richtlijn 2015/849 van 20 mei 2015
 • Aanpassingen op de volgende pagina’s:
  • Inleiding
  • Rapportering door financiële instellingen: vrijstellingsbeleid (zie punt 4)
  • Geldovermakingen (zie punt 3.3)
 • Kleine aanpassingen van enkele van de bestaande aanbevelingen van de NBB.

Op 29 november 2018:

 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Anonieme of genummerde rekeningen en overeenkomsten
  • Te identificeren personen
  • Tijdstip van de identificatie en de identiteitsverificatie
  • Niet-nakoming van de verplichting tot identificatie en identiteitsverificatie
  • Identiteitsverificatie tijdens de zakelijke relatie en tenuitvoerlegging van andere maatregelen dan de beëindiging van een zakelijke relatie
  • Derde landen met een hoog risico
  • Staten zonder of met een lage belasting
  • Correspondentrelaties
  • Geldovermakingen
  • Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden
  • Nakoming van verplichtingen door derden
  • Externe whistleblowing
 • De volgende documenten werden toegevoegd:
  • Structuur van de SWG/FT-website
  • Officieuze coordinatie op 30 juli 2018 van de antiwitwaswet van 18 september 2017
  • Documenten gerelateerd aan Brexit:
   • EBA Opinion dated 12 October 2017 on Brexit issues
   • EIOPA Opinion dated 11 July 2017 on supervisory convergence in light of the Brexit
  •  FATF-documenten:
   • Belgium’s 3rd Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-rating (September 2018)
   • Aanbevelingen bijgewerkt in oktober 2018
   • Guidance dated 25 October 2018 for a Risk-Based Approach for the Life Insurance Sector + Highlights
   • Guidance dated 26 October 2018 for a Risk-Based Approach for the Securities Sector + Highlights
 • Aanpassingen op de volgende pagina’s:
  • Toepassingsgebied
  • Inzake derisking: Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling; Gedragslijnen, procedures, processen en interne controlemaatregelen; individuele risicobeoordeling
 • Kleine aanpassingen van enkele van de bestaande aanbevelingen van de NBB.

Op 27 september 2018:

 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Individuele risicobeoordeling
  • Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting
  • Doorlopende waakzaamheid en opsporing van atypische feiten en verrichtingen
  • Analyse van atypische feiten en verrichtingen
  • Melding van vermoedens
  • Mededelingsverbod
  • Bescherming van de melders
  • Politiek prominente personen (PPP’s)
 • Kleine aanpassingen van enkele van de bestaande aanbevelingen van de NBB

Op 19 juni 2018:

 • Het volgende document werd toegevoegd aan de rubriek over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op de NBB website: 
  Mededeling NBB_2018_21 / Horizontale controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht van transacties die via verbonden agenten van verschillende onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters) werden verricht

Op 22 mei 2018:

 • Toepassingsgebied van de SWG/FT-site: creatie van een afzonderlijke pagina en toevoeging met betrekking tot het territorialiteitsbeginsel;
 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s: 
  • Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling
  • Organisatie en interne controle binnen de financiële instellingen:
   • Governance
   • Risicoclassificatie
   • Gedragslijnen, procedures, processen en internecontrolemaatregelen
   • Opleiding en sensibilisering
   • Interne whistleblowing
  • Organisatie en interne controle binnen de groepen:
   • Belgische moederondernemingen
   • Belgische dochterondernemingen en bijkantoren
   • Belgische centrale contactpunten van Europese betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld
  • Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen:
   • Voorwerp van de identificatie en de identiteitsverificatie
  • Toezicht uitgeoefend door de NBB
   • Rapportering door de financiële instellingen;
  • Toevoeging van deze pagina (“Opeenvolgende versies van de SWG/FT-site”).