Nakoming van verplichtingen door derden

Wettelijk en reglementair kader

Commentaar en aanbevelingen van de NBB