Voorafgaand akkoord

Een aanvraag tot voorafgaand akkoord kan worden ingediend bij de Bank om na te gaan of de voorgenomen activiteiten van de aanvrager kwalificeren als een activiteit die onder het prudentieel toezicht van de Bank valt.

Het voorafgaand akkoord bindt in principe de Bank.

De aanvraag om een voorafgaand akkoord wordt schriftelijk gericht aan de Bank en moet omstandig gemotiveerd en ondertekend zijn. De aanvraag dient minstens de volgende informatie te bevatten:

  1. alle elementen die nodig of nuttig zijn opdat de Bank met kennis van zaken een voorafgaand akkoord kan geven (waaronder de identiteit van de aanvrager en, in voorkomend geval, de betrokken partijen en derden, een beschrijving van de voorgenomen activiteiten, enz.);
  2. een opgave van de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de aanvraag betrekking heeft;
  3. een ontwerp van antwoord op de gestelde vraag, alsook een omstandige juridische en desgevallend bedrijfseconomische motivering van dit antwoord;
  4. de bevestiging dat de aanvraag geen betrekking heeft op een activiteit, een verrichting, een overeenkomst, een kennisgeving of een behandeling van informatie met dezelfde kenmerken als andere activiteiten, verrichtingen, overeenkomsten, kennisgevingen of behandelingen van informatie die reeds, rechtstreeks of onrechtstreeks, juridische gevolgen hebben voor de aanvrager of, in voorkomend geval, voor een door hem opgerichte entiteit, of waarvoor reeds een procedure voor het opleggen van een administratieve geldboete, een administratief beroep of een rechtsvordering is ingesteld.

De aanvrager dient de Bank op de hoogte te brengen indien hij er kennis van heeft dat over de aanvraag of over een problematiek met dezelfde kenmerken een interpretatievraag werd gesteld aan een andere autoriteit.

Voor meer informatie zie artikel 36/5 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en het Koninklijk besluit van 23 augustus 2004 tot uitvoering van artikel 63, §§ 1 en 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.