Internationaal Actieve Verzekeringsgroepen (IAIGs)

Het gemeenschappelijk prudentieel kader voor internationaal actieve verzekeringsgroepen (Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups - ComFrame) dat in november 2019 door de Internationale vereniging van verzekeringstoezichthouders (IAIS) werd aangenomen, bestaat uit toezichtsnormen en -richtsnoeren die gericht zijn op een effectief  toezicht op groepsniveau voor internationaal actieve verzekeringsgroepen (Internationally Active Insurance Groups - IAIG's).

ComFrame is een alomvattend en resultaatgericht kader dat bedoeld is om het effectief groepswijd toezicht op IAIG's te vergemakkelijken door kwalitatieve en (in een toekomstige fase) kwantitatieve minimumvereisten inzake toezicht vast te stellen die aan de internationale activiteit en omvang van de IAIG's zijn aangepast. Dit moet de toezichthouders helpen om groepswijde risico's aan te pakken en lacunes in het toezicht te voorkomen.  Een van de belangrijkste doelstellingen van ComFrame is het ondersteunen van de coördinatie van toezichtsactiviteiten tussen de groepstoezichthouder en andere betrokken toezichthouders.  ComFrame zal de toezichthouders een gemeenschappelijk idioom bieden voor het toezicht op de IAIG's.

In het kader van ComFrame ontwikkelt de IAIS een wereldwijd vergelijkbare risicogebaseerde maatstaf voor de kapitaaltoereikendheid van IAIG's, de zogenaamde Insurance Capital Standard (ICS).  Versie 2.0 van de ICS, die in november 2019 door de IAIS werd aangenomen, zal gedurende een vijfjarige toezichtsperiode worden gebruikt voor vertrouwelijke rapportering aan de groepstoezichthouders en besprekingen in toezichtcolleges.  De ICS zal tijdens de toezichtsperiode niet worden gebruikt als een voor de gehele groep geldende voorgeschreven kapitaalvereiste (Prescribed Capital Requirement - PCR).  Het doel van de toezichtsperiode van vijf jaar is de prestaties van de ICS, en niet de kapitaaltoereikendheid van de IAIG's,  gedurende een bepaalde periode te monitoren. In de tweede fase van de tenuitvoerlegging, na de toezichtsperiode, zal de ICS als een groepswijde PCR voor IAIG's worden geïmplementeerd, als onderdeel van ComFrame.

De groepstoezichthouder is verantwoordelijk voor de identificatie van IAIG's, in samenwerking met andere betrokken toezichthouders, nadat is nagegaan of een groep voldoet aan de twee onderstaande criteria, die in het ComFrame zijn opgenomen:

  • Internationaal actief:
    • De premies worden in drie of meer rechtsgebieden uitgegeven; en
    • De brutopremies die buiten het eigen rechtsgebied worden uitgegeven, bedragen ten minste 10% van de totale geboekte brutopremies van de groep.
  • Omvang (op basis van een driejarig voortschrijdend gemiddelde):
    • De totale activa bedragen ten minste USD 50 miljard; of
    • De totale bruto uitgegeven premies bedragen ten minste USD 10 miljard.

In bepaalde omstandigheden, die beschreven zijn in de ComFrame-richtsnoeren, heeft de groepstoezichthouder de discretionaire bevoegdheid om vast te stellen dat een groep die voldoet aan de criteria, toch geen IAIG is, of dat een groep die niet voldoet aan de criteria, toch een IAIG is.

De NBB heeft AGEAS NV/AS als een IAIG aangemerkt.

Meer informatie over het toezicht op IAIG's is te vinden op de website van de IAIS.