Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak

Indeling van de risico’s per tak voor de niet-levensverzekeringsactiviteiten

1. Ongevallen

1a. Ongevallen (behalve arbeidsongevallen en beroepsziekten)

 • forfaitaire uitkeringen;
 • schadeloosstellingen;
 • combinaties daarvan;
 • vervoerde personen.

1b. Arbeidsongevallen en beroepsziekten

2. Ziekte

 • forfaitaire uitkeringen;
 • schadeloosstellingen;
 • combinaties daarvan.

3. Voertuigcasco (met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel)

Alle schade toegebracht aan:

 • motorrijtuigen;
 • voertuigen zonder motor.

4. Casco rollend spoorwegmaterieel

Alle schade toegebracht aan rollend spoorwegmaterieel.

5. Luchtvaartuigcasco

Alle schade toegebracht aan luchtvaartuigen.

6. Casco zee- en binnenschepen

Alle schade toegebracht aan:

 • binnenschepen;
 • schepen voor de vaart op meren;
 • zeeschepen.

7. Vervoerde goederen (met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen)

Alle schade toegebracht aan vervoerde goederen of bagage, onafhankelijk van de aard van het transportmiddel.

8. Brand en natuurevenementen

Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen die onder de takken 3, 4, 5, 6 en 7 zijn begrepen) wanneer deze veroorzaakt is door:

 • brand;
 • ontploffing;
 • storm;
 • natuurevenementen, met uitzondering van storm;
 • kernenergie;
 • aardverzakking.

9. Andere schade aan goederen

Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen die onder de takken 3, 4, 5, 6 en 7 zijn begrepen), wanneer deze schade veroorzaakt is door hagel of vorst, alsmede door alle overige niet onder tak 8 begrepen evenementen, zoals diefstal.

10. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen

10a. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

10b. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vervoerder

11. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid luchtvaartuigen

Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van luchtvaartuigen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder).

12. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid zee- en binnenschepen

Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van zee- en binnenschepen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder).

13. Algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Alle overige niet onder de takken 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid.

14. Krediet

 • algemene insolventie;
 • exportkrediet;
 • verkoop op afbetaling;
 • hypothecair krediet;
 • landbouwkrediet.

15. Borgtocht

 • directe borgtocht;
 • indirecte borgtocht.

16. Diverse geldelijke verliezen

 • risico van gebrek aan werk;
 • (algemeen) tekort aan ontvangsten;
 • slecht weer;
 • winstderving;
 • doorlopende algemene kosten;
 • onvoorziene bedrijfsuitgaven;
 • verlies van verkoopwaarde;
 • huur - of inkomstenderving;
 • andere indirecte bedrijfsverliezen;
 • niet met een bedrijf samenhangende geldelijke verliezen;
 • overige geldelijke verliezen.

17. Rechtsbijstand

Rechtsbijstand.

18. Hulpverlening

 • hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of gewone verblijfplaats bevinden;
 • hulpverlening onder andere omstandigheden.

Indeling van de risico's per tak voor de levensverzekeringsactiviteiten

A. Voor zover zij uit een overeenkomst voortvloeien, worden de volgende levensverzekeringen respectievelijk in de takken 21, 22, 23 en 24 ingedeeld :

21. de in de punten a), b) en, c) opgesomde levensverzekeringen, met uitzondering van die welke tot de takken 22 en 23 behoren:

a) levensverzekeringen, namelijk verzekeringen bij leven, verzekeringen bij overlijden, gemengde verzekeringen, levensverzekeringen met contraverzekering;

b) lijfrenteverzekeringen;

c) aanvullende verzekeringen die een aanvulling vormen op een levensverzekering, met name verzekeringen tegen lichamelijk letsel, met inbegrip van arbeids­ongeschiktheid, verzekeringen bij overlijden ten gevolge van een ongeval en verzekeringen tegen invaliditeit ten gevolge van ongeval of ziekte;

22. verzekeringen in verband met huwelijk en geboorte;

23. levensverzekeringen als bedoeld in tak 21, a) en b) die verbonden zijn met beleggingsfondsen;

24. het in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande type van niet-opzegbare ziekteverzekering van lange duur dat "permanent health insurance not subject to cancellation" wordt genoemd.

B. Voor zover zij voortvloeien uit een overeenkomst en voor zover zij onder het toezicht staan van de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op particuliere verzekeringen, worden de volgende verrichtingen respectievelijk in de takken 25, 26, 27 en 28 ingedeeld :

25. tontineverrichtingen, namelijk de verrichtingen waarbij deelgenoot­schappen worden gevormd waarbij de deelgenoten zich aaneensluiten om gezamenlijk hun bijdragen te kapitaliseren en het aldus gevormde vermogen te verdelen tussen de overlevenden of tussen de rechthebbenden van de overledenen.

26. kapitalisatieverrichtingen die gebaseerd zijn op een actuariële techniek, waarbij in ruil voor van tevoren vastgestelde stortingen ineens of periodieke stortingen, verbintenissen worden aangegaan die voor wat betreft hun duur en hun bedrag bepaald zijn.

27. het beheer van collectieve pensioen­fondsen daaronder begrepen:

a) het beheer van beleggingen en met name van de activa die tegenover de reserves staan van de instellingen die uitkeringen verstrekken bij overlijden, bij leven of bij beëindiging of vermindering van de werkzaamheid,

b) verrichtingen als bedoeld onder a), wanneer deze vergezeld gaan van een verzekeringsgarantie die betrekking heeft hetzij op het behoud van het kapitaal, hetzij op de betaling van een minimumrente;

28. door levensverzekeringsondernemingen uitgevoerde verrichtingen zoals die welke bedoeld zijn in boek IV, titel 4, hoofdstuk 1, van de Franse "Code des assurances”.

C. Worden in tak 29 ingedeeld:

de in de socialeverzekeringswetgeving omschreven of bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat door levensverzekerings­ondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.