Mededeling F.4

Schema van de balans en van de resultatenrekening van de maatschappijen voor onderlinge borgstelling.

Brussel, 3 oktober 2000

I. INLEIDING

Krachtens artikel 41 van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling moeten de maatschappijen voor onderlinge borgstelling hun jaarrekening meedelen aan de Controledienst voor de Verzekeringen via de drager en binnen de termijn die door hem worden bepaald.
Om zijn controletaak te kunnen uitvoeren heeft de Controledienst het noodzakelijk geacht dat de maatschappijen voor onderlinge borgstelling naast de jaarrekening die ze moeten opstellen in uitvoering van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen ook een meer gedetailleerde balans en resultatenrekening zouden opstellen. Deze gedetailleerde balans en resultatenrekening moeten opgesteld worden overeenkomstig het als bijlage aan deze mededeling gehecht schema dat rekening houdt met het specifieke karakter van de maatschappijen voor onderlinge borgstelling en waarvan de inhoud van de posten aangepast werd aan de terminologie van het eerder vermelde koninklijk besluit van 30 april 1999.

II. COMMENTAAR BIJ SOMMIGE POSTEN

V.B.1.b. Te ontvangen verliezen: post 291.12
VII.B.1.b. Te ontvangen verliezen: post 41.12

In deze post kunnen de voorziene te ontvangen bedragen op betaalde verliezen worden opgenomen, met name wanneer ze worden betaald door de kredietinstellingen en zodra enigszins vaststaat dat de bedragen effectief zullen worden geïnd.

V.B.2. Deel van de herwaarborgers in de technische voorzieningen: post 291.2
VII.B.2. Deel van de herwaarborgers in de technische voorzieningen: post 41.2

Deze post omvat het deel van de herwaarborgers in de verschillende soorten technische voorzieningen, bepaald volgens de voorwaarden van de herwaarborgingsovereenkomst.
In deze post wordt onder meer het gedeelte opgenomen van de herwaarborgers in de voorziening voor niet-verdiende premies.
Ook de verwachte tussenkomst van de herwaarborgers in de voorziening voor te betalen verliezen wordt, na aftrek van het deel van de herwaarborgers in de te ontvangen verliezen in deze post ondergebracht.

VII.A.4.a. Technische voorzieningen: post 163.1

Deze post bevat de technische voorzieningen bedoeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling, zonder aftrek van het deel van de herwaarborgers. Deze technische voorzieningen worden in de mededeling F3 beschreven.

Binnen de technische voorzieningen komt de voorziening voor niet-verdiende premies overeen met het evenredige gedeelte van de premies dat aan de volgende boekjaren moet worden toegerekend.
Het betreft hier de post "Nog te verdelen bijdragen" die tot dusver door het merendeel van de borgstellingsmaatschappijen wordt gebruikt.

IX.F.2.a. Technische schulden: post 489.1

De technische schulden worden gevormd door de bedragen die bestemd zijn voor de gewaarborgden en de begunstigden van de borgstellingsakten, meer bepaald de terug te storten premies.

I.A.1. Borgstellingsactiviteiten (bruto-premies): post 70.1

De vervallen uitgegeven premies zonder aftrek van de herwaarborging worden in deze post geboekt. De overdracht van de premies gebeurt via de post 637.11 "Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies".

II.A.1. Bruto verliezen: post 60.1

Deze post bevat de vervallen sommen verschuldigd ingevolge de borgstelling zonder aftrek van de tussenkomst van de herwaarborgers.

II.A.2. Deel van de herwaarborgers in de verliezen: post 60.2

In deze post wordt het aandeel opgenomen van de herwaarborgers in de bruto verliezen.

II.A.3. Bruto terugwinningen: post 60.3

Deze post bevat de ontvangen terugwinningen op de betaalde verliezen, zonder aftrek van het deel van de herwaarborgers in deze terugwinningen.

II.A.4. Deel van de herwaarborgers in de terugwinningen: post 60.4

Deze post bevat het deel van de herwaarborgers in de ontvangen terugwinningen op de betaalde verliezen.

II.B Diensten en diverse goederen: post 61 en
II.C. Personeelskosten: post 62

De interne en externe beheerskosten voor de regeling van de verliesgevallen moeten ondergebracht worden in de posten "Diensten en diverse goederen" en "Personeelskosten".

III. TOEPASSING VAN HET SCHEMA

De balans en de resultatenrekening bestemd voor de Controledienst moeten voor het boekjaar 2000 en volgende boekjaren worden opgesteld volgens het schema als bijlage bij deze mededeling gevoegd. De Controledienst zal gestandaardiseerde schema's opgesteld in "Excel 97" aan de maatschappijen doen geworden die deze behoorlijk ingevuld terugzenden.

De Voorzitter,

Willy. P. LENAERTS

Bijlagen (Actief - Passief - Resultatenrekening)