Kosten en fees

3.39 Mogen de banken normale dossierkosten aanrekenen voor nieuwe kredieten onder de garantie?

Voor nieuwe kredieten is het toegestaan de gebruikelijke kosten die voor de coronacrisis van toepassing waren, zoals dossierkosten en reserveringsprovisies/commitment fees, aan te rekenen.

3.40 Hoe zal de betaling van de fees worden georganiseerd (one shot of prorata)?

Vergoeding staatswaarborg (fee) voor gewaarborgde kredieten (niet voor gedeselecteerde kredieten):

  1. pricing = EU minimum voor KMO’s volgens de Belgische definitie (25 basispunten) en grote ondernemingen (50 basispunten)
  2. proratering in functie van duur krediet (als korter dan 12 maanden), verschuldigd op gehele hoofdsom ongeacht of krediet effectief geheel of gedeeltelijk opgenomen werd
  3. te betalen door de bank aan de overheid; reporting door elke bank
  • line per line details van alle sinds 1 april 2020 verleende kwalificerende kredieten, inclusief deze die reeds geheel of gedeeltelijk werden terugbetaald of beëindigd
  • Thesaurie berekent premie op basis van rapportage (hoofdsom x duurtijd als fractie van 12 x premie)

Nadere regels voor de procedure tot betaling van de vergoeding zullen worden vastgelegd in Ministerieel Besluit.

3.41 Wat gebeurt bij niet of onvolledige betaling van de garantievergoeding?

De uitvoering van de Staatswaarborg wordt opgeschort in geval van niet of onvolledige betaling van de premie.

3.42 Welke kosten moeten bedrijven betalen op gewaarborgde kredieten?

Voor een nieuw bijkomend krediet of kredietlijn in het kader van de garantieregeling bedraagt de nominale maximumrente 1,25 % (exclusief 'fee'). Deze ‘fee’ bedraagt 25 basispunten voor KMO’s en 50 basispunten voor grote ondernemingen pro ratering in functie van looptijd krediet (12 maanden). Een dergelijke fee is verplicht in het kader van de Europese regels rond staatssteun. De kredietinstelling kan er ook voor opteren om een bedrag aan totale rente aan te rekenen aan de klant zonder deze fee te specifiëren. .

3.43 Zullen alle banken een rente van 1,25% (exclusief 'fee') toepassen op nieuwe gewaarborgde kredieten?

Neen, dit is een maximum, hier speelt de vrije concurrentie.

3.44 Maakt de ‘fee’ deel uit van de maximum rente die aan niet-financiële bedrijven, KMO’s en zelfstandigen mag gevraagd worden?

Neen. De ‘fee’, die 25 basispunten bedraagt voor KMO’s en 50 basispunten voor grote ondernemingen, is verplicht in het kader van de Europese regels rond staatssteun en komt bovenop de maximum rente die 1,25 % bedraagt.

3.45 Hoe wordt de garantievergoeding (‘fee’) van individuele dossiers berekend, gegeven de garantie slechts een deel van de blootstellingen dekt?

Deze vergoeding dient betaald te worden over de volledige hoofdsom van nieuwe bijkomende kredieten of kredietlijn dwz het volledige kredietbedrag (incl. niet opgenomen bedragen op nieuwe bijkomende kredietlijnen).

3.46 Is de garantievergoeding ook verschuldigd voor nieuwe bijkomende kredieten met een vervaldag vroeger dan 31/12/2020?

Ja. De garantievergoeding is ook verschuldigd voor kredieten die sinds 1 april 2020 zijn toegekend en voor 1 januari 2021 zijn terugbetaald.

3.47 Valt de garantievergoeding ook onder de staatswaarborg?

Ja, de staatswaarborg heeft betrekking op hoofdsom en interesten, met inbegrip van de garantievergoeding.

3.48 Wordt de vergoeding ook betaald op de gedeselecteerde kredieten?

Nee. Ook de waarborg is niet van toepassing op deze kredieten.