Werking van het betalingsuitstel

2.5 (vraag vervalt)

2.6 Wordt het betalingsuitstel automatisch toegekend?

Neen. Bedrijven en gezinnen zullen moeten aantonen dat ze worden getroffen door de coronacrisis en betalingsuitstel moeten aanvragen bij hun bank. Elk dossier wordt individueel geëvalueerd. Er werd een uniforme aanpak uitgewerkt in de Charters, opdat alle banken dit op dezelfde manier zouden toepassen.

2.7 Hoe lang dienen de banken uitstel van betaling te geven?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het moratorium voor particulieren (hypothecaire kredieten) en het moratorium voor ondernemingskredieten.

a) Particuliere kredieten (hypothecaire kredieten)

Op basis van het eerste Charter betalingsuitstel hypothecair krediet kon betalingsuitstel vanaf 1 april 2020 elke dag aangevraagd worden, tot ten laatste 20 september 2020; indien de liquiditeitsproblemen te wijten waren aan de coronacrisis en de voorwaarden uit het eerste Charter waren vervuld, diende het betalingsuitstel steeds verleend te worden met maximum 6 maanden. 

Concreet:

  • Alle aanvragen tot en met 30 april 2020: tot maximaal 6 maanden uitstel
  • Aanvragen na 30 april 2020: uitstel mogelijk tot uiterlijk 31 oktober 2020

Het volgens de hiervoor omschreven voorwaarden toegekend betalingsuitstel kon evenwel verlengd worden tot uiterlijk 31 december 2020.[1] De aanvraag tot verlenging diende in alle gevallen te gebeuren tussen 1 september en 20 september 2020.

Op basis van het tweede Charter betalingsuitstel hypothecair krediet kan een bijkomend betalingsuitstel van maximaal 3 maanden worden toegekend op voorwaarde dat het toegekende uitstel in het kader van het eerste en het tweede Charter samen nooit meer bedragen dan 9 maanden. Het aldus bekomen betalingsuitstel gaat bovendien ten vroegste in vanaf de vervaldag van januari 2021. De uiterste datum voor toekenning van een aanvraag tot uitstel is 31 maart 2021; een toegekend uitstel kan aldus nooit langer lopen dan tot eind juni.

b) Ondernemingskredieten

Op basis van het eerste Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten kon betalingsuitstel vanaf 1 april 2020 elke dag aangevraagd worden, tot ten laatste 20 september 2020; indien de liquiditeitsproblemen te wijten waren aan de coronacrisis en de voorwaarden uit het eerste Charter  waren vervuld, diende het betalingsuitstel steeds verleend te worden. Het betalingsuitstel bedroeg initieel[1] maximum 6 maanden, maar kon vanaf de aanpassing van het oorspronkelijk Charter maximaal lopen tot 31 december 2020.

Voor een reeds eerder toegestaan betalingsuitstel (met vervaldag ten laatste op 31 oktober 2020) kon een verlenging van de duur gevraagd worden tot uiterlijk 31 december 2020.

Voor initiële uitstellen die uiterlijk liepen tot eind september 2020 kon de aanvraag tot verlenging  ten vroegste 30 dagen en ten laatste 10 dagen voor de eindvervaldag van het initiële uitstel gebeuren.

Voor initiële uitstellen die liepen tot eind oktober 2020, kon de aanvraag voor verlenging gebeuren tussen 1 september 2020 en 20 september 2020. Het was de bank toegestaan ruimere termijnen te voorzien voor het indienen van de aanvraag zonder dat de uiterste datum van indiening echter 20 september 2020 mocht overschrijden.

Op basis van het tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten kan een bijkomend betalingsuitstel worden aangevraagd voor toekomstige vervaldagen tot uiterlijk 30 juni 2021 op voorwaarde dat de aanvragen voor betalingsuitstel uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet en uiterlijk op 31 maart 2021 gebeuren en het toegekende uitstel in het kader van het eerste en het tweede Charter samen nooit meer bedragen dan 9 maanden.

Op basis van het derde Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten kunnen ‘gezonde’ ondernemingen/organisaties die al een maximaal betalingsuitstel van 9 maanden genoten onder het eerste en/of tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten nog een bijkomend betalingsuitstel aanvragen voor toekomstige vervaldagen tot uiterlijk 30 juni 2021 op voorwaarde dat de aanvragen voor betalingsuitstel uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet gebeuren. Voor vervaldagen die zich na 30 juni 2021 situeren zullen de banken samen met deze ondernemingen/organisaties op zoek gaan naar oplossingen op maat.

 

 

[1] In de oorspronkelijke versie kon het betalingsuitstel verleend worden maximaal tot uiterlijk 31 oktober 2020. Dit werd aangepast waardoor een verlenging mogelijk is tot 31 december 2020.

[2] Zie voetnoot 4.

2.8 Is een betalingsuitstel enkel mogelijk tot de data vermeld in de Charters?

Door aanpassingen van de betrokken Charters werd de mogelijkheid voorzien om het betalingsuitstel te verlengen tot uiterlijk 30 juni 2021 voor particulieren en voor ondernemingskredieten. Voor de modaliteiten om een verlenging te bekomen wordt verwezen naar punt 2.7. Wanneer een betalingsuitstel evenwel wordt toegekend buiten de toepassingsvoorwaarden van het eerste en/of tweede Charter betalingsuitstel hypothecaire krediet/ondernemingskredieten of conform de toepassingsvoorwaarden van het derde Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten,  dan zal de bank geen gebruik kunnen maken van het flexibel kader dat werd opgesteld in het EBA statement on COVID-19 measures, gepubliceerd op 25 maart 2020 (en verder uitgewerkt in de EBA Guidelines rond moratoria).

2.9 Dekt het betalingsuitstel zowel kapitaal als rente?

Voor hypothecaire kredieten aan natuurlijke personen wordt een onderscheid gemaakt tussen uitstel voor particulieren die behoren tot de kwetsbare groep (zie definitie Charter) en overige particulieren.

  • Uitstel van kapitaal en interest voor de kwetsbare groep: de kredietnemer kan de betaling van zijn/haar hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Wanneer deze periode achter de rug is, hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.
  • Uitstel van kapitaal en interest voor de overige klanten: de kredietnemer kan de betaling van zijn/haar hypothecair krediet uitstellen. Wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

Voor niet-financiële bedrijven, KMO’s, zelfstandigen (inclusief zelfstandigen zonder vennootschap) en non-profit organisaties geldt dat enkel de kapitaalaflossingen zijn vrijgesteld voor wat betreft hun professionele kredieten.

2.10 Voor particuliere kredieten is uitstel van rente wettelijk verboden: akkoord dat tijdelijk artikel VII.145 Wetboek Economisch Recht wordt overtreden?

Ja. Deze mogelijkheid werd uitdrukkelijk ingevoerd door het koninklijk besluit nr. 11 van 22 april 2020 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis. Naar aanleiding van de verlenging van het betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten werd deze tijdelijke uitzondering opnieuw bevestigd bij de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.