Kosten en fees

4.35 Mogen de banken normale dossierkosten aanrekenen voor nieuwe kredieten onder de garantie?

Voor nieuwe kredieten is het toegestaan de gebruikelijke kosten die voor de coronacrisis van toepassing waren, zoals dossierkosten en reserveringsprovisies/commitment fees, aan te rekenen.

4.36 Hoe zal de betaling van de fees worden georganiseerd (one shot of prorata) ?

Vergoeding staatswaarborg (fee) voor gewaarborgde kredieten:

  1. pricing = EU minimum van 50 of 100 basispunten op jaarbasis, in functie van de looptijd van het krediet (al dan niet meer dan 36 maanden)
  2. proratering in functie van duur krediet, verschuldigd op gehele hoofdsom ongeacht of krediet effectief geheel of gedeeltelijk opgenomen werd
  3. te betalen door de bank aan de overheid; reporting door elke bank
  • line per line details van alle sinds de datum van inwerkingtreding van de wet verleende kwalificerende kredieten, inclusief deze die reeds geheel of gedeeltelijk werden terugbetaald of beëindigd
  • Thesaurie berekent premie op basis van rapportage (maximaal beschikbare hoofdsom x looptijd, uitgedrukt in dagen, gedeeld door 360 x premie)

Nadere regels voor de procedure tot betaling van de vergoeding zullen worden vastgelegd in een Koninklijk Besluit.

4.37 Wat gebeurt bij niet of onvolledige betaling van de garantievergoeding?

De uitvoering van de Staatswaarborg wordt opgeschort in geval van niet of onvolledige betaling van de premie.

4.38 Welke kosten moeten kmo’s betalen op gewaarborgde kredieten onder de tweede garantieregeling?

Hier dient een onderscheid gemaakt te worden al naargelang de looptijd van het gewaarborgd krediet al dan niet langer is dan 36 maanden:

  • Voor een nieuw bijkomend krediet of kredietlijn met een looptijd van maximum 36 maanden:  de nominale maximumrente bedraagt 2 % (exclusief 'fee'); de ‘fee’ bedraagt 50 basispunten met pro ratering in functie van looptijd krediet.
  • Voor een nieuw bijkomend krediet of kredietlijn met een looptijd van meer dan 36 maanden en maximum 5 jaar: de nominale maximumrente bedraagt 2,5 % (exclusief 'fee'); de ‘fee’ bedraagt 100 basispunten met pro ratering in functie van looptijd krediet.

De fee is verplicht in het kader van de Europese regels rond staatssteun. De kredietinstelling kan er ook voor opteren om een bedrag aan totale rente aan te rekenen aan de klant zonder deze fee te specifiëren.

4.39 Zullen alle banken een rente van 2 % of 2,5 % (exclusief 'fee') toepassen op nieuwe gewaarborgde kredieten onder de tweede garantieregeling?

Neen, dit is een maximum (al naargelang de looptijd van het gewaarborgd krediet al dan niet langer is dan 36 maanden), hier speelt de vrije concurrentie.

4.40 Maakt de ‘fee’ deel uit van de maximum rente die aan de niet-financiële KMO’s mag gevraagd worden?

Neen. De ‘fee’ van 50 of 100 basispunten (al naargelang de looptijd van het gewaarborgd krediet al dan niet langer is dan 36 maanden) is verplicht in het kader van de Europese regels rond staatssteun en komt bovenop de maximum rente, die resp. 2 % of 2,5 % bedraagt.

4.41 Hoe wordt de garantievergoeding (‘fee’) van individuele dossiers berekend, gegeven de garantie slechts een deel van de blootstellingen dekt?

Deze vergoeding dient betaald te worden over de volledige hoofdsom van nieuwe bijkomende kredieten of kredietlijn dwz het volledige kredietbedrag (incl. niet opgenomen bedragen op nieuwe bijkomende kredietlijnen).

4.42 Is de garantievergoeding ook verschuldigd voor nieuwe bijkomende kredieten met een vervaldag vroeger dan 31 december 2021?

Ja. De garantievergoeding is ook verschuldigd voor gewaarborgde kredieten die sinds de datum van inwerkingtreding van de wet (24 juli 2020) zijn toegekend en voor 31 december 2021 zijn terugbetaald.

4.43 Valt de garantievergoeding ook onder de staatswaarborg?

Ja, de staatswaarborg heeft betrekking op hoofdsom en interesten, met inbegrip van de garantievergoeding.