Passende bedrijfsorganisatie

De vereiste van een solide en passende regeling voor de bedrijfsorganisatie om een doeltreffend en voorzichtig beleid van de instelling te garanderen, wordt op algemene wijze beschreven in artikel 21 van de bankwet. Het gaat om een essentiële wettelijke verplichting die inherent deel uitmaakt van het wettelijk statuut van de instellingen. Deze vereiste moet in alle gevallen worden nageleefd; enkel de draagwijdte en intensiteit ervan verschillen naargelang van de aard, schaal en complexiteit van de risico’s die inherent zijn aan het bedrijfsmodel en aan de werkzaamheden van de instelling (toepassing van het evenredigheidsbeginsel). De beleidsstructuur moet steeds gelijke tred houden met de ontwikkeling van het bedrijf.  De vereiste wordt in de bankwet geconcretiseerd aan de hand van een niet-limitatieve, thematische lijst van de verschillende deelaspecten, waarop hierna nader wordt ingegaan.