Overzicht van aanpassingen

Oktober 2022

 • integratie van de meest recente wijzigingen in de bankwet, met name in verband met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 • invoeging van verwijzingen naar circulaire NBB_2021_28 tot omzetting van de richtsnoeren van de EBA inzake interne governance (EBA/GL/2021/05)
 • invoeging van verwijzingen naar circulaire NBB_2021_27 tot omzetting van de richtsnoeren EBA/GL/2021/06 voor het beoordelen van de geschiktheid alsook naar het Fit & Proper-handboek van de NBB
 • invoeging van verwijzingen naar het reglement van de NBB van 9 november 2021 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders en verantwoordelijken voor een onafhankelijke controlefunctie van gereglementeerde ondernemingen (goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 februari 2022) en naar mededeling NBB_2022_19 over hetzelfde onderwerp
 • invoeging van verwijzingen naar circulaire NBB_2019_19 tot omzetting van de richtsnoeren EBA/GL/2019/02 inzake uitbesteding
 • invoeging van verwijzingen naar circulaire NBB_2021_30 tot omzetting van de richtsnoeren EBA/GL/2021/04 betreffende het beloningsbeleid
 • invoeging van verwijzingen naar circulaire NBB_2021_18 tot omzetting van de richtsnoeren EBA/GL/2020/06 inzake de initiëring en monitoring van leningen
 • invoeging van verwijzingen naar de richtsnoeren van de EBA betreffende de rol en verantwoordelijkheden van de AMLCO (EBA/GL/2022/05)
 • invoeging van verwijzingen naar circulaire NBB_2021_16 betreffende de bijzondere mechanismen en circulaire NBB_2021_17 betreffende het fiscaal voorkomingsbeleid
 • invoeging van verwijzingen naar mededeling NBB_2019_15 betreffende de inhoudelijke verwachtingen van de NBB met betrekking tot het verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctie en naar mededeling NBB_2019_29 betreffende de wijziging van de datum voor de overlegging van de complianceverslagen
 • integratie van nieuwe punten over ICT-veiligheid (waaronder aanbevelingen over de taken van de Chief Security Information Officer) en governance op groepsniveau
 • verduidelijking van de prudentiële verwachtingen over het begrip onafhankelijk bestuurder, de vast te stellen beleidslijnen en de rol van de onafhankelijke controlefuncties
 • toevoeging van aanbevelingen over de integratie van milieu- en klimaatrisico’s in het opleidingsprogramma voor bestuurders en in het takenpakket van de risicobeheerfunctie
 • toevoeging van een hoofdstuk over de groepscontext
 • actualisering van het model van governancememorandum

Oktober 2018

 • invoeging van verwijzingen naar de richtsnoeren EBA/GL/2017/11 inzake interne governance
 • invoeging van verwijzingen naar de richtsnoeren EBA/GL/2017/12 voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie
 • invoeging van een verwijzing naar de GTM-Gids voor de beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid
 • vervanging van verwijzingen naar circulaire NBB_2013_02 door verwijzingen naar het handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid, ingevoerd door circulaire NBB_2018_25
 • toevoegingen die verband houden met wijzigingen aan de bankwet die zijn aangebracht door de wet van 21 november 2017 en de wet van 5 december 2017
 • toevoeging van de circulaires NBB_2018_13 en NBB_2018_14 inzake betaaldiensten en melding van incidenten
 • toevoeging van circulaire NBB_2018_20 inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten
 • toevoeging van het reglement van de NBB van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie (met bijhorende toelichtingsnota), mededeling NBB_2018_05 van 8 februari 2018 betreffende het verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctie en mededeling FSMA_2018_05 van 8 mei 2018 betreffende de permanente opleiding van de complianceofficers

September 2017

 • toevoeging van circulaire NBB_2016_44 inzake beloningsbeleid
 • toevoeging van een punt over leningen aan leiders (artikel 72 bankwet)
 • actualisering van de externe leidraad voor de toepassing van artikel 62 van de bankwet
 • invoeging van verwijzingen naar het koninklijk besluit en de circulaire inzake de uitoefening van externe functies
 • actualisering van de artikelen 27 tot en met 33 van de bankwet inzake het auditcomité
 • actualisering van de titel van de bankwet (toevoeging beursvennootschappen)
 • toevoeging van circulaire NBB_2017_03 en mededeling NBB_2017_02 inzake aandeelhouderschap