Het Europees Systeem voor financieel toezicht

Het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) is een netwerk rond drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA's), het Europees Comité voor systeemrisico's en nationale toezichthouders. Zijn voornaamste taak is te zorgen voor consistent en passend financieel toezicht in de hele EU.

Het ESFS omvat zowel macro- als microprudentieel toezicht.

Macroprudentieel toezicht

Macroprudentieel toezicht betekent toezicht op het financiële stelsel als geheel. Het voornaamste doel is om risico's voor het financiële stelsel te voorkomen of beperken.

Europees Comité voor systeemrisico's

Het Europees Comité voor systeemrisico's (European Systemic Risk Board - ESRB) is verantwoordelijk voor macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel in de EU.

Hoewel het geen onderdeel is van de ECB, is het ESRB gevestigd in het kantoorgebouw van de ECB in Frankfurt am Main, Duitsland, en vervult de ECB de secretariële taken.

Taken

De belangrijkste taken van het ESRB zijn:

  • het vergaren en analyseren van relevante informatie die nodig is voor het signaleren van systeemrisico's
  • het uitbrengen van waarschuwingen ingeval dergelijke systeemrisico’s significant lijken te zijn
  • het doen van aanbevelingen voor maatregelen in reactie op de vastgestelde risico’s
  • het volgen van de follow-up van waarschuwingen en aanbevelingen
  • samenwerking en afstemming met ESA's en internationale fora
Samenstelling

De president van de ECB is tevens voorzitter van het ESRB. In het ESRB komen vertegenwoordigers van de nationale centrale banken van EU-landen en de voorzitters van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten samen.

Microprudentieel toezicht

Microprudentieel toezicht heeft betrekking op het toezicht op afzonderlijke instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen.

Europese toezichthoudende autoriteiten (European Supervisory Authorities - ESA's)

De ESA's zijn de

Taken

De ESA's werken voornamelijk aan harmonisering van het financieel toezicht in de EU door het ontwikkelen van het gemeenschappelijk reglement (single rulebook), een reeks prudentiële normen voor afzonderlijke financiële instellingen. De ESA's zorgen voor een gelijk speelveld door consistente toepassing van het reglement te waarborgen. Ze hebben tevens tot opdracht de risico's en kwetsbaarheden in de financiële sector te beoordelen.

Samenstelling

Elke autoriteit heeft een voorzitter die de organisatie vertegenwoordigt. Operationele besluiten worden echter door de desbetreffende Raden van Toezicht genomen, die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders van elk land.

Gemeenschappelijke organen

Bezwaarcommissie

De Bezwaarcommissie is een onafhankelijk orgaan dat verantwoordelijk is voor beroepsprocedures ingesteld door partijen die belang hebben bij besluiten van de drie ESA's. Ze bestaat uit zes leden en zes plaatsvervangers, benoemd door de ESA's.

Gemengd Comité

Het Gemengd Comité van de ESA's zorgt voor sectoroverschrijdende consistentie in de ontwikkeling en toepassing van het reglement.

Aan de vergaderingen van het Gemengd Comité nemen vertegenwoordigers deel van elk van de drie ESA's, wat bijdraagt tot samenwerking en een regelmatige uitwisseling van informatie.