Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

41 - 50 van 1207 resultaten

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2145 van de Commissie van 1 september 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 876/2013

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Mededeling NBB_2020_37 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die in 2021 en de daaropvolgende jaren moeten worden ingediend via eCorporate

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202037-ver...

Circulaire NBB_2020_45 / Verzameling en rapportering van informatie betreffende de energie-efficiëntie van vastgoedblootstellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202045-ver...

Circulaire NBB_2020_044 / Richtsnoer van de Europese Centrale bank betreffende de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen (ECB/2020/32 van 25 juni 2020)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020044-ri...

Circulaire NBB_2020_046 / Aanvullende voorziening in levens- en arbeidsongevallenverzekeringenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020046-aa...

Koninklijk besluit betreffende de bij te houden statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contantenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-betre...

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-verorde...

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-richtli...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van HDI-Gerling Verzekeringen NV aan HDI Global SEPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Europese Centrale Bank / Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen (artikelen 77 en 78 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...