Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

31 - 40 van 1015 resultaten

Mededeling van overdracht van overeenkomsten mbt. risico’s of verbintenissen door de verzekeringsonderneming naar Brits recht "Prudential Assurance Company Limited" aan de verzekeringsonderneming naar Iers recht "Prudential International Assurance PLC"PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-van-overdrach...

Circulaire NBB_2018_31 / Circulaire inzake het schema van periodieke rapportering door de betalingsinstellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201831-cir...

Circulaire NBB_2018_32 / Richtlijnen inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering voor het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201832-ric...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht door de verzekeringsonderneming naar Italiaans recht Assicurazioni Generali S.p.A

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

NATIONALE BANK VAN BELGIE - Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee beursvennootschappen (artikelen 541 en 542 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Mededeling NBB_2017_18 / Mededeling betreffende de procedures voor de uitoefening van verzekerings- of herverzekeringsactiviteiten in het buitenland

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201718-med...

NBB - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door de verzekeringsonderneming Mobius Life Limited

www.nbb.be/nl/artikels/nbb-mededeling-van-een-o...

Circulaire NBB_2018_29 / Investeringen in infrastructuur onder Solvabiliteit II

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201829-inv...

NATIONALE BANK VAN BELGIE - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico’s of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsondernemingen gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Circulaire NBB_2018_30 / EBA Richtsnoeren inzake de rapportagevereisten voor gegevens over fraudePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201830-eba...