Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

21 - 30 van 391 resultaten

NBB_2020_038 - Verrichten van beleggingsdiensten op grensoverschrijdende basis - Standaardformulieren voor de informatieverstrekking

www.nbb.be/nl/artikels/nbb2020038-verrichten-va...

Circulaire NBB_2020_23 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 29 november 2019 inzake ricisobeheer op het gebied van ICT en veiligheid (EBA/GL/2019/04)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202023-ric...

Circulaire NBB_2020_034 / Dividenduitkeringen, variabele beloning en winstdeelname in de context van de COVID-19 pandemiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020034-di...

Mededeling NBB_2020_15 / Rapportering ten aanzien van de Bank naar aanleiding van COVID-19

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202015-rap...

Mededeling NBB_2020_029 / Mededeling betreffende scenarionanalyse in de context van de COVID-19 crisisPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020029-me...

Circulaire NBB_2020_31 / EBA richtsnoeren inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202031-eba...

Circulaire NBB_2020_30 / EBA-richtsnoeren voor de vaststelling van de gewogen gemiddelde looptijd van de tranche overeenkomstig artikel 257, lid 1 onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202030-eba...

Mededeling NBB_2020_32 / Beleid voor het toekennen van afwijkingen van art. 36bis van het KB van 23/09/1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202032-bel...

Circulaire NBB_2020_28 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 2 juni 2020 inzake de rapportage en openbaarmaking van risicoposities die onderworpen zijn aan maatregelen die zijn toegepast als reactie op de COVID-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202028-ric...

Circulaire NBB_2020_27 / Prudentieel statuut van de betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geldPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202027-pru...