Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

11 - 20 van 1222 resultaten

Circulaire NBB_2021_09 / EBA-richtsnoeren ter specificatie van de voorwaarden voor toepassing van de alternatieve behandeling van blootstellingen van instellingen in verband met de in artikel 403, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202109-eba...

Circulaire NBB_2021_03 / Circulaire betreffende de opheffing en de verwijdering, van de website van de Bank, van verschillende circulaires en mededelingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202103-cir...

Circulaire NBB_2021_05 / Dividenduitkeringen en variabele beloning in de context van de COVID-19-pandemie

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202105-div...

Circulaire NBB_2021_06 / Circulaire betreffende de te volgen procedure in geval van overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten en in geval van fusie of splitsing

De belangrijkste nieuwigheid ten opzichte van de vroegere circulaire NBB_2018_08 is dat naast de procedure voor de overdracht van portefeuilles verzekeringsovereenkomsten nu ook de procedure wordt beschreven die moet worden gevolgd voor fusies en splitsingen die door de NBB moeten worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 102, eerste lid, 2° van de wet van 13 maart 2016.

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202106-cir...

Circulaire 2021_NBB_02 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België betreffende het verlenen van toestemming voor het verminderen van de in aanmerking komende passiva-instrumentenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-2021nbb02-cir...

Circulaire NBB_2021_01 / Wijziging van het Schema A, Boek I

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202101-wij...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (officieuze coördinatie 12/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-18-september-201...

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/744 van de Commissie van 6 mei 2021 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Circulaire NBB_2020_45 / Verzameling en rapportering van informatie betreffende de energie-efficiëntie van vastgoedblootstellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202045-ver...