Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

11 - 20 van 1015 resultaten

Mededeling NBB_2019_05 / Verzekering en herverzekering - Indiening van de cijferrapportering betreffende de beloning van Identified Staff via OneGate

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201905-ver...

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/228 van de Commissie van 7 februari 2019

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Circulaire NBB_2019_03 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201903-per...

Besluit (EU) 2019/322 van de Europese Centrale Bank van 31 januari 2019 inzake de delegatie van de bevoegdheid om besluiten vast te stellen inzake krachtens nationaal recht toegewezen toezichtsbevoegdheden (ECB/2019/4)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2019322-van-d...

Circulaire NBB_2019_02 / Richtsnoeren voor de rapportering over interne afwikkelingen uit hoofde van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 909/2014

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201902-ric...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België - 2019

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Circulaire NBB_2019_01 / Aanpassing van enkele tabellen van aanvullende beschrijving van Schema A, Boek I bij mogelijke uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201901-aan...

BESLUIT VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S van 14 november 2018 inzake een coördinatiekader voor raadpleging door een toezichthoudende autoriteit van het Europees Comité voor systeemrisico’s

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-van-het-europees...

EUROPESE CENTRALE BANK Toestemming voor overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...

Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (officieuze coördinatie: januari 2019)

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-22-februari-1998...