Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 101 resultaten

Circulaire NBB_2018_25 / Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201825-ges...

Mededeling NBB_2018_05 / Verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201805-ver...

Reglement van de NBB van 4/3/2014 betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013, zoals gewijzigd door de reglementen van 26/7/2016 en 28/12/2017 (Officieuze coördinatie 1/1/2018)

www.nbb.be/nl/artikels/reglement-van-de-nbb-van...

Mededeling NBB 2018_04 / Nieuwe rubriek 'Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme' op de website

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb-201804-ni...

Mededeling NBB_2018_26 / Hernieuwing van de erkenning van revisorenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201826-her...

NBB - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nbb-mededeling-van-een-o...

Wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren (tekstbijwerking tot 25/09/2018)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-1-juli-2011-betr...

Circulaire NBB_2018_31 / Circulaire inzake het schema van periodieke rapportering door de betalingsinstellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201831-cir...

Wet van 5 september 2018 tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 2002

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-5-september-2018...

Circulaire NBB_2018_32 / Richtlijnen inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering voor het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201832-ric...