Macroprudentieel beleid

Een van de grote lessen uit de financiële crisis van 2008 was dat een individuele aanpak van de instellingen niet volstaat om het risico van een toenemende financiële kwetsbaarheid binnen de perken te houden. Gelet op de globalisering van de markten kunnen de wisselwerkingen tussen financiële instellingen vlug besmettingseffecten veroorzaken, die zich des te sneller zullen ontwikkelen naarmate de voornaamste marktpartijen vergelijkbare strategieën volgen of identieke posities innemen.

Op grond van de aanbevelingen van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (European Systemic Risk Board, ESRB), dat ermee belast werd de macroprudentiële beleidsvoering in de EU te coördineren, werd de Bank aangeduid als de nationale autoriteit die verantwoordelijk is voor het macroprudentieel beleid, via de wet van 25 april 2014 tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Bank in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel.