Financial Sector Continuity

Het crisisbeheer voor de kritieke actoren van de financiële sector heeft tot doel de weerbaarheid van het Belgisch financieel systeem te versterken m.b.t. gebeurtenissen die de operationele continuïteit kunnen aantasten.

Juridisch kader

De Nationale Bank van België is de sectorale overheid in de zin van artikel 3 en de inspectiedienst in de zin van artikel 24 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren voor de sector financiën.

De beveiligingsmaatregelen, zoals het continuïteitsbeleid, de continuïteitsplannen (doorgaans BCP’s genoemd) en de plannen voor fysieke en logische beveiliging, die de ondernemingen dienen in te voeren in het kader van het prudentieel toezichtsstatuut dat op hen van toepassing is en/of in het kader van het toezicht (oversight) dat de Bank op hen uitoefent, worden gelijkgesteld met het beveiligingsplan van de exploitant (B.P.E.) en kunnen als zodanig worden beschouwd door de Bank, in haar hoedanigheid van inspectiedienst.

De Bank bezorgt aan de Minister van Financiën periodiek een verslag over de taken die zij krachtens deze wet vervult. Zij brengt de Minister echter onmiddellijk op de hoogte van elke concrete en nakende dreiging voor een kritieke infrastructuur van de sector financiën.

Belgische autoriteiten:

Buitenlandse autoriteiten en instellingen:

Sites met betrekking tot BCP: