Een inbreuk melden

Wie kan een inbreuk melden?

Iedereen kan bij de Nationale Bank van België melding maken van mogelijke of feitelijke overtredingen van en inbreuken op de Belgische wetten en Europese verordeningen, met inbegrip van alle reglementaire bepalingen die voor de toepassing daarvan zijn genomen, in verband met het statuut van en het toezicht op de financiële instellingen en de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, op de naleving waarvan de Nationale Bank van België dient toe te zien.

Welke inbreuken kunnen worden gemeld?

Deze meldingsregeling moet het, voor wie te goeder trouw handelt, vergemakkelijken om melding te maken van mogelijke of feitelijk inbreuken op de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het statuut van en het toezicht op de financiële instellingen en betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. De Nationale Bank van België ziet toe op de naleving van deze bepalingen.

Met deze regeling moet het eenvoudiger worden om melding te maken van inbreuken die worden gepleegd door:

  • financiële instellingen die aan het toezicht van de Nationale Bank van België zijn onderworpen krachtens artikel 36/2 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (namelijk kredietinstellingen, beleggingsondernemingen met het statuut van beursvennootschap, verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, maatschappijen voor onderlinge borgstelling, centrale tegenpartijen, vereffeningsinstellingen, met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld); en

  • prudentiële toezichthouders van de voornoemde Belgische of buitenlandse financiële instellingen, waaronder de Nationale Bank van België in haar hoedanigheid van toezichthouder belast met de naleving van de antiwitwasnormen.

Meldingen van overtredingen of inbreuken door kredietinstellingen, financiële holdings en gemengde financiële holdings die onder het toezicht staan van de Europese Centrale Bank (ECB) krachtens Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de ECB specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (lijst hier beschikbaar) – moeten rechtstreeks aan de ECB worden gericht (link naar de website van de ECB).

Deze meldingsregeling is niet bedoeld voor overtredingen en inbreuken in verband met de bescherming van de consument en het toezicht op de financiële markten. Deze domeinen vallen onder de bevoegdheid van de FSMA of de FOD Economie.

De regeling is evenmin bedoeld om advies, slachtofferhulp of een financiële beloning te verstrekken aan de persoon die de melding doet.

Welke bescherming wordt geboden aan de melder?

Artikel 36/7/1 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België verbiedt alle burgerrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke vorderingen, alle professionele sancties, elke nadelige of discriminatoire behandeling alsook elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst ten aanzien van de auteur van de melding op grond van die melding. De Bank kan een administratieve sanctie opleggen aan financiële instellingen die dit verbod overtreden.

Daarnaast zal de Bank de in het kader van een melding verstrekte gegevens enkel gebruiken om haar wettelijke opdrachten te kunnen vervullen. Deze gegevens zijn onderworpen aan de regeling van het beroepsgeheim die is vastgelegd in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België. Derhalve wordt de bescherming gewaarborgd van de persoon die de melding doet en van de persoon die bij de melding is betrokken.

Wat gebeurt er met de melding?

Voor de uitoefening van haar toezichtstaken analyseert de Nationale Bank van België de haar meegedeelde gegevens en geeft ze deze de follow-up die zij geschikt acht.

Aangezien de Nationale Bank van België en de personen die haar toezichtstaken helpen uitvoeren, gebonden zijn aan het beroepsgeheim, mogen ze de melders niet meedelen wat er verder met de melding gebeurt.

Verwerking van persoonsgegevens

Indien u overgaat tot een melding via het hier beschikbaar gestelde formulier, gaat de Nationale Bank van België (‘NBB’) over tot de registratie van uw naam en contactgegevens. De NBB verwerkt deze gegevens enkel in het kader van het onderzoek waartoe uw melding aanleiding geeft en in overeenstemming met de geldende regelgeving op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens. De NBB behandelt uw gegevens vertrouwelijk. De NBB kan evenwel niet uitsluiten dat zij uw gegevens in bepaalde omstandigheden op grond van een wettelijke verplichting toch moet bekendmaken aan andere personen, in welk geval zij u hier vooraf van op de hoogte zal brengen.

De gegevens over de bij een melding betrokken personen worden eveneens verwerkt overeenkomstig de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.