Algemeen juridisch kader

De besluiten, reglementen, circulaires en mededelingen over de materies waarvoor de controlebevoegdheid door het Koninklijk Besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector wordt overgedragen aan de Bank, blijven van kracht tot zij eventueel gewijzigd of opgeheven worden.

Waar de CBFA of het CSRSFI in deze teksten worden vermeld wat hun bevoegdheden betreft die door dit KB worden overgedragen aan de Bank, dient "Bank" te worden gelezen.