Administratieve geldboetes en minnelijke schikkingen