Winstdeelname personeel

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2007

Het deel van de winst toegekend aan het personeel of aan instellingen te zijnen voordele, is het resultaat van een wettelijke verdeelsleutel waarvan niet kan worden afgeweken (art. 32, 2°, b) Organieke Wet). Het aandeel in de winst van het personeel bedraagt 8% van het overschot van de jaarlijkse winsten na toekenning van het eerste dividend van 6% van het kapitaal.

Hieruit kan niet worden afgeleid dat de individuele winstdeelname van een personeelslid sterk volatiel is en in jaren met grote winsten hoog oploopt. Er werd immers bij collectieve arbeidsovereenkomst vastgelegd dat ieder personeelslid jaarlijks een aandeel in de winst ontvangt dat 10% bedraagt van zijn/haar bezoldigingen van het afgelopen kalenderjaar. De grootte van het ontvangen bedrag is derhalve enkel afhankelijk van de hoogte van het loon, en niet van de winst van de Bank. In die zin is de aan iedere individueel personeelslid uitgekeerde winstdeelname vergelijkbaar met een dertiende maand bij andere ondernemingen.

Voor de financiering van dit voordeel wordt geput uit de collectieve winstdeelname van het personeel. Voor de jaren waarin dat niet volstaat, wordt het saldo geboekt als personeelskosten. 

Vanaf de jaarrekening 2006 wordt het aandeel in de winst dat toekomt aan het personeel of instellingen te zijnen voordele toegerekend aan het boekjaar waarin het is verworven.

Het aandeel in de winsten van boekjaar 2005 was 28,7 miljoen, waarvan 14,2 nog volgens het vroegere stelsel aan hetzelfde boekjaar 2005 werd toegerekend. Het saldo van 14,5 miljoen wordt toegerekend aan het boekjaar 2006. Het bedrag van 14,5 miljoen voor boekjaar 2006 is in mindering gebracht van de personeelskosten en compenseert daar de uitbetaalde dertiende maand. Vanuit fiscaal oogpunt is het evenwel een aftrekbare uitgave, zodat de Bank hiervan fiscaal geen enkel nadeel ondervindt.

Het aandeel dat in de winstverdeling voor het boekjaar 2006 toekomt aan het personeel of aan instellingen te zijnen voordele (€ 19,5 miljoen) wordt toegerekend aan het boekjaar 2007.