Wie bestuurt de Nationale Bank en wie oefent toezicht op haar uit?

Aangezien de Nationale Bank een instelling is die het algemene belang nastreeft, zijn haar bij wet bijzondere organen toegekend.

Die organen zijn: de gouverneur, het Directiecomité, de Regentenraad, het College van censoren en de Sanctiecommissie. Bij de Nationale Bank is de algemene vergadering geen orgaan zoals dat het geval is bij de gewone naamloze vennootschappen.

 • De Gouverneur leidt de Nationale Bank. Hij zit het Directiecomité en de Regentenraad voor. 
   
 • Het Directiecomité bestaat uit de gouverneur en maximaal zeven leden, benoemd door de Koning. Het Comité bestuurt en beheert de Nationale Bank en bepaalt de koers van haar beleid. 
   
 • De Regentenraad bestaat uit de leden van het Directiecomité en tien regenten die representatief zijn voor de Belgische sociaal-economische wereld. De Regentenraad is bevoegd om de jaarrekening goed te keuren en de winstverdeling definitief te regelen.
  De 10 regenten die geen lid zijn van het Directiecomité worden gekozen door de algemene vergadering. 5 kandidaat-regenten worden verplicht door de minister van Financiën voorgedragen; de andere 5 worden gekozen op voordracht van de meest representatieve organisaties van werknemers (2), handel en nijverheid (1), landbouw (1) en middenstand (1). 
   
 • Het College van censoren ziet toe op de opstelling en de uitvoering van de begroting van de Nationale Bank. Het is tevens het auditcomité van de Bank. De leden van het College worden door de algemene vergadering gekozen. 
   
 • De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders en wordt voorgezeten door de gouverneur. De gewone algemene vergadering krijgt kennis van het jaarverslag, kiest de regenten en de censoren en stelt de bedrijfsrevisoren aan. 
   
 • De bedrijfsrevisor verifieert en certificeert de jaarrekening van de Nationale Bank en doet verslag van deze opdracht aan de Regentenraad. Hij vervult bovendien een specifieke opdracht van toezicht en informatie tegenover de Ondernemingsraad en certificeert de jaarrekening en de gegevens die de Europese Centrale Bank (ECB) opvraagt. 
   
 • Ten slotte woont de vertegenwoordiger van de minister van Financiën van rechtswege de vergaderingen van de Regentenraad en van het College van censoren bij. Hij heeft er een adviserende stem.
  Behalve voor de opdrachten en de operaties die onder de bevoegdheid van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) vallen, houdt hij toezicht op de transacties van de Nationale Bank en kan hij zich verzetten tegen de tenuitvoerlegging van een beslissing die strijdig zou zijn met de wet, met de statuten of met de belangen van de Staat.