Wat vertegenwoordigen en waartoe dienen de externe reserves van de Nationale Bank?

De externe reserves op de balans van de Nationale Bank zijn de officiële externe reserves van België, die door de Nationale Bank worden aangehouden en beheerd. Zij bestaan uit goud, vorderingen op goud, vorderingen op het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en vreemde valuta's.

Artikel 141 § 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten heeft, door het invoegen van een artikel 9 bis in de organieke wet van 22 februari 1998, gepreciseerd dat deze door de Nationale Bank beheerde tegoeden een patrimonium vormen dat aangewend wordt voor de opdrachten en verrichtingen die onder het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) ressorteren en voor de andere opdrachten van algemeen belang die de Staat aan de Bank heeft toevertrouwd.

De externe reserves van de Nationale Bank worden voorzichtig beheerd, met inachtneming van overwegingen inzake liquiditeit, veiligheid en rendement.