Wat is de rol van de Nationale Bank?

De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van ons land.

Ze maakt sedert de invoering van de euro op 1 januari 1999 deel uit van het Eurosysteem, dat bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt en de nationale centrale banken van de lidstaten van de Europese Unie die op de euro zijn overgegaan. Die landen vormen samen het zogeheten eurogebied.

Het Eurosysteem is belast met het voeren van het monetaire beleid voor het hele eurogebied om de doelstelling te verwezenlijken die is vastgelegd in het Verdrag van Maastricht: het handhaven van de prijsstabiliteit, een essentiële voorwaarde voor een duurzame economische groei. 

De gouverneur van de Nationale Bank is lid van de Raad van Bestuur van de ECB, het belangrijkste besluitvormingsorgaan van het Eurosysteem voor onder meer het monetaire beleid. De Nationale Bank verleent haar medewerking aan de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van de beslissingen van dat orgaan.

Naast het monetaire beleid vervult de Nationale Bank andere opdrachten die in volgende groepen kunnen worden onderverdeeld:

  • het drukken van bankbiljetten en het in omloop brengen van muntstukken en bankbiljetten
  • het verzamelen, verspreiden en analyseren van economische en financiële gegevens
  • het uitoefenen van het micro- and macroprudentiële toezicht op de financiële sector
  • de rol van financieel ambassadeur bij internationale economische instellingen
  • het verlenen van diensten aan de Staat
  • het verlenen van diensten aan de financiële sector
  • het verlenen van diensten aan het grote publiek