Verkoop van immobiliën

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2013

Als reactie op het voornemen van de Bank om haar sportinfrastructuur in Sint-Agatha-Berchem te verkopen, heeft het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem de Bank op de hoogte gebracht van haar wil om de volledige site aan te schaffen en ter beschikking te stellen van haar inwoners, desnoods via een onteigeningsprocedure. De gemeente heeft de Bank een bod gedaan dat binnen de vork ligt van de twee schattingen die de Bank onafhankelijk van mekaar heeft laten uitvoeren.

Rekening houdend met de door de gemeente geboden prijs en met de financiële en juridische risico's en onzekerheden die inherent zijn aan een mogelijke onteigeningsprocedure, acht de Bank het aangewezen om in dit uitzonderlijke geval af te zien van de gebruikelijke procedure van een openbare verkoop en om verdere onderhandelingen aan te knopen met het gemeentebestuur. De Bank heeft er alle vertrouwen in dat dit zal resulteren in een correcte verkoopprijs.

Overeenkomstig het reserverings- en dividendbeleid van de Bank worden de netto-opbrengsten van de verkoop van immobiliën gelijkgesteld aan opbrengsten van de statutaire portefeuille. Dat wil zeggen dat deze netto-opbrengsten voor 50 % worden uitgekeerd als dividend en voor de overige 50 % worden toegevoegd aan de reserves.

Onder netto-opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de verkoop na aftrek van alle kosten en na verrekening van de netto-boekhoudwaarde, van de vennootschapsbelasting en van eventuele vervangingsinvesteringen.