Vergelijking winstverdeling 2008 - 2009

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2010

Het herrekenen van de winstverdeling van boekjaar 2009 volgens de oude regels is technisch niet eenvoudig. Onder het oude stelsel nam de Regentenraad immers beslissingen met betrekking tot de voorziening voor diverse risico's en de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen, hetgeen niet langer het geval is onder het nieuwe stelsel.

Bij onderstaande ramingen werd er dan ook van uitgegaan dat er, voor het boekjaar 2009, geen dotatie zou zijn gebeurd aan de voorziening voor diverse risico's en werd abstractie gemaakt van de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen. Een en ander maakt dat ook de raming van de vennootschapsbelasting slechts bij benadering kan worden berekend.

Hiermee rekening houdend, werd berekend dat voor het boekjaar 2009 onder het oude stelsel van winstverdeling en dividendbepaling 219 miljoen euro minder zou zijn toegekend aan de soevereine Staat en 21 miljoen euro minder aan de aandeelhouders. Daarentegen zou onder dit stelsel 74 miljoen euro meer vennootschapsbelasting verschuldigd zijn op de winst van 2009, 43 miljoen euro zijn toegekend aan het personeel of aan instellingen te zijnen voordele en 122 miljoen euro meer zijn gedoteerd aan de reserve, terwijl de voormelde voorzieningen niet naar de beschikbare reserve zouden zijn getransfereerd aangezien dergelijke reserve niet kon worden gevormd onder het oude stelsel.

Schematisch:

 

2009
2009
met 3%-regel
Δ

  Staat (aandeel van de staat + winstverdeling)

676.851.000
458.090.000
+218.761.000

Vennootschapsbelasting

92.119.000
166.476.000
-74.357.000

Dividend aandeelhouders

50.592.000
30.000.000
+20.592.000

Reserves

1.207.322.000
375.865.000
+831.457.000

Voorzieningen

-953.568.000
 
-953.568.000

Personeel  

42.885.000
-42.885.000