Vastgoed

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2008

Net zoals vorig jaar werden op de gewone algemene vergadering vragen gesteld naar de verzekerde waarde en de oppervlakte van de gebouwen waarvan de Bank eigenaar is. Deze informatie zou dan moeten toelaten de actuele realisatiewaarde van deze gebouwen te schatten.

Het vastgoedpatrimonium van de Bank heeft evenwel een uitzonderlijk karakter. De gebouwen zijn dermate specifiek dat het bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk, is de verkoopswaarde ervan ex ante te schatten. De enige betrouwbare indicatie van de waarde van een gebouw betreft de prijs die daar effectief voor wordt betaald in geval van verkoop. Aangezien de prijsvorming specifiek is voor ieder gebouw, zijn de verkregen prijzen echter niet extrapoleerbaar.

Concreet gebeurt de verkoop van gebouwen die niet langer dienstbaar zijn voor de activiteiten van de Bank via een procedure van openbare verkoop waaraan een zo ruim mogelijke publiciteit wordt verleend en waarbij de Bank zich laat bijstaan door een college van twee experten en, in het geval van een verkoop in de provincie, twee notarissen, waaronder een lokale notaris.

De verzekerde waarde van het vastgoedpatrimonium betreft de nieuwbouwwaarde van de gebouwen en houdt geen rekening met de waarde van de terreinen en funderingen. Het betreft bedrijfsinterne informatie. Het is onmogelijk om aan de hand van de verzekerde waarde van de gebouwen de venale waarde van het gehele vastgoedpatrimonium te berekenen.

Ook de oppervlakte van het vastgoedpatrimonium laat niet toe de realisatiewaarde daarvan in te schatten. De totale bebouwde oppervlakte van het vastgoed van de Bank bedraagt momenteel 235.478 m², waarvan 191.859 m² voor de hoofdzetel te Brussel. Het betreft de totale bebouwde oppervlakte, die niet alleen kantoorruimte maar ook, onder meer, parkings, auditoria, technische ruimtes en de drukkerij omvat.