Onbeheerde NBB-aandelen

Het aantal onbeheerd geworden NBB-aandelen bedraagt 513.

Zoals wordt bepaald in de wet van 14 december 2005 betreffende de dematerialisatie van de effecten aan toonder, heeft de Bank de effecten aan toonder waarvoor op 31 december 2014 nog geen omzetting was aangevraagd, te koop aangeboden. Het gaat om de 513 voornoemde aandelen, waarvan de verkoop op 25 februari 2015 aanving, op de gereglementeerde markt. Het verkoopproces moet op 30 november 2015 worden afgerond. De koper van die effecten verwerft de aan de effecten verbonden maatschappelijke rechten (dividend en stemrecht).

Vanaf 1 januari 2016 kan de houder van een voormalig aandeel aan toonder zich tot de Deposito- en Consignatiekas wenden om de tegenwaarde van zijn verkocht effect, of zijn effect zelf indien het niet was verkocht, op te nemen na betaling van een boete van 10 % van het bedrag, berekend per jaar achterstand vanaf 31 december 2015. Die houder ontvangt slechts die tegenwaarde, behalve indien er niet-verkochte effecten overblijven. In dit geval ontvangt hij het effect (met de daaraan verbonden maatschappelijke rechten).

Vanaf 1 januari 2026 vallen de niet-opgevraagde effecten (met de daaraan verbonden maatschappelijke rechten) aan de Belgische Staat toe, behalve indien de Bank zou besluiten de desbetreffende effecten terug te kopen.