Jaarlijkse compensatiebetaling aan de Staat voor de omzetting van een geconsolideerde schuldvordering

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2013

Op basis van de wet betaalt de Bank jaarlijks een bedrag van 24,4 miljoen euro aan de Staat, voorafgaand aan de winstverdeling. Deze betalingsverplichting werd in 1991 ingevoerd teneinde de Staat - in het licht van de toen geldende winstverdelingsregels tussen de Bank en de Staat - te compenseren voor de meerkost die zij opliep bij de terugbetaling van een niet-rentende schuld uit 1948.

In 2009 werden de winstverdelingsregels tussen de Bank en de Staat gewijzigd en in het licht van de sedertdien geldende nieuwe winstverdelingsregels acht de Bank de voortzetting van de jaarlijkse compensatiebetaling van 24,4 miljoen niet langer logisch. De Bank heeft derhalve aan de Minister van Financiën gevraagd om een wettelijk initiatief te nemen tot opheffing van deze betalingsverplichting.

Het spreekt voor zich dat de Bank niet kan verzaken aan haar verplichting tot betaling zolang de wet niet is gewijzigd.