Impact op de Bank van de versterking van de financiële middelen van het IMF

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2009

Zoals de grote meerderheid van centrale banken voert de Bank, krachtens artikel 9 van haar organieke wet, voor rekening van de Staat de akkoorden van internationale monetaire samenwerking uit. Hiertoe behoren met name de Bretton Woods-akkoorden die het IMF instellen. De Bank beschikt in dit verband over de Staatsgarantie tegen elk verlies opgelopen in het kader van deze verrichtingen.

Deze bepalingen worden weerspiegeld op het niveau van:

  • de balans, door boeking in de subpost 2.1 van het actief "Vorderingen op het IMF" en in de post 8 van het passief "Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF";
    de resultatenrekening, door boeking van de rente en de wisselkoerswinsten of -verliezen op de verrichtingen in SDR.
  • In het debat dat vandaag wordt gevoerd (maart 2009) omtrent de versterking van de financiële middelen van het IMF is er sprake van een Belgische bijdrage van € 4 tot 5 miljard.  Ter vergelijking: het huidige quotum van België bij het IMF bedraagt SDR 4,6 miljard (€ 5,1 miljard aan de wisselkoers van eind 2008).

Deze verhoging van de middelen van het IMF zal slechts een impact hebben op de balans en de resultaten van de Bank wanneer het Fonds effectief tegoeden zal ontlenen bij de Nationale Bank. Deze leningen zullen identiek zijn aan de verrichtingen die de Bank vandaag reeds uitvoert met het IMF. Zij zullen eventueel overige vergoede activa vervangen met, in dat geval, een opportuniteitskost gelijk aan het verschil tussen de opbrengst van deze activa en de opbrengst van de SDR.