Hoeveel zouden de aandelen van de Nationale Bank waard zijn in geval van vereffening?

De hypothese van een vereffening van de Nationale Bank is niet aan de orde.

De Nationale Bank is immers een onderneming "in continue bedrijfsvoering" ("in going concern"). Elk waarderingsmodel dient bijgevolg rekening te houden met dit "continuïteitsbeginsel". De Nationale Bank is belast met openbare opdrachten van algemeen belang, en er is geen enkele reden om waarderingsmethoden te hanteren die uitgaan van een bedrijfsbeëindiging, een vereffening noch van enig andere volstrekt hypothetische veronderstelling. Dit kan alleen maar verwarring zaaien en de verspreiding van verkeerde informatie in de hand werken.

In ieder geval zal - in de veronderstelling dat de Nationale Bank ooit in vereffening zou moeten gaan - de tussenkomst van de wetgever noodzakelijk zijn om te beslissen over de bestemming van het doelvermogen in haar actieve elementen (met inbegrip van de officiële goud- en deviezenreserves) en passieve elementen (zoals de bankbiljetten in omloop, de door de banken in bewaring gegeven verplichte reserves,…), een zaak waarover niemand zich momenteel kan uitspreken. Iedere speculatie daaromtrent is hier bijgevolg niet op zijn plaats.