Hoe worden de inkomsten van de Nationale Bank verdeeld?

De wet bepaalt dat de winsten van de Nationale Bank moeten worden gebruikt om de financiële soliditeit van de centrale bank veilig te stellen en om haar opdrachten van algemeen belang te financieren. Daarom heeft de wet de verdeling van de inkomsten van de Nationale Bank niet toevertrouwd aan de algemene vergadering, maar wel aan een orgaan, de Regentenraad, waarvan de meeste leden door de algemene vergadering worden verkozen en de Belgische sociaal-economische wereld vertegenwoordigen. De Regentenraad moet zodoende het algemeen belang en de belangen van de aandeelhouders tegen elkaar afwegen.

Kenmerkend voor een centrale bank is dat er regels bestaan voor de verdeling van haar opbrengsten die moeten garanderen dat het surplus van de inkomsten ten opzichte van haar kosten, terugvloeit naar de Staat als soevereine Staat. De belangrijkste inkomsten van een centrale bank vloeien immers voort uit de uitoefening van door de overheid verleende monopolierechten, in het bijzonder inzake de uitgifte van bankbiljetten.

Daarom voorziet artikel 32 van de Organieke Wet van de Bank in een transparant verdelingsregime waarin, bij winst, eerst het nodige deel wordt ingehouden voor reservering, daarna de aandeelhouders worden vergoed, en, ten slotte, het saldo wordt uitgekeerd aan de soevereine Staat :

 Artikel 32. - De jaarlijkse winsten worden op de volgende wijze verdeeld:

  1. een eerste dividend van 6% van het kapitaal wordt toegekend aan de  aandeelhouders;
  2. van het excedent wordt een bedrag voorgesteld door het Directiecomité en vastgesteld door de Regentenraad, in alle onafhankelijkheid, toegekend aan het reservefonds of aan de beschikbare reserve;
  3. van het tweede overschot wordt aan de aandeelhouders een tweede dividend toegekend, vastgesteld door de Regentenraad, ten belope van minimaal 50% van de netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van het reservefonds en de beschikbare reserve;
  4. het saldo wordt toegekend aan de Staat; het is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Voor de concrete toepassingsmodaliteiten van deze bepaling wordt verwezen naar het door de Regentenraad van de Bank op 22 juli 2009 afgekondigde reserverings- en dividendbeleid.