Hoe kan men de gegevens doen rechtzetten wanneer men het er niet mee eens is?

Indien u gegevens wil doen corrigeren, wendt u zich tot uw kredietgever en verstrekt hem alle gegevens van uw verzoek.

Ingeval u het niet eens bent met de geregistreerde gegevens, kunt u een met redenen omklede klacht indienen bij de Federale Overheidsdienst Economie (Algemene Directie Controle en Bemiddeling).